SPCG ตระหนักถึงการพัฒนาและวิจัยปัจจัยที่มีผลต่อการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ จึงได้จัดทำรายการเก็บข้อมูลสภาพอากาศ ได้แก่ ความเข้มแสง อุณหภูมิและความเร็วลม โดยการติดตั้งอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลในพื้นที่ของโครงการโซล่าฟาร์มทุกแห่งของบริษัท ที่กระจายอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งSPCG จะเก็บข้อมูลต่างๆดังนี้ ทุกวัน ทุกๆ 5 นาที

  1. ข้อมูลความเข้มแสง ณ สถานที่นั้นๆ โดยอุปกรณ์วัดความเข้มแสง Pyranometer จำนวน 2 เครื่อง ซึ่งมีลักษณะ เป็นรูปโดมแก้ว โดยเครื่องหนึ่งจะวางแนวระนาบและอีกเครื่องหนึ่งจะทำองศารับแสงเท่ากับแผง Solar Module โดยเมื่อมีรังสีอาทิตย์ตกกระทบ Thermopile จะทำให้เกิดความแตกต่างระหว่างอุณหภูมิของผิวทั้งสองด้าน ซึ่งด้านหนึ่งเป็นสีขาวที่มีคุณสมบัติสะท้อนรังสีแสงอาทิตย์ ที่ตกกระทบและอีกด้านหนึ่งเป็นสีดำที่มีคุณสมบัติดูดกลืนรังสีแสงอาทิตย์และทำให้เกิดแรงดันไฟฟ้าทั้งนี้ ปรากฏการณ์ Thermoelectric แรงดันไฟฟ้าที่ได้จะมีค่าประมาณ 5-10 มิลลิโวลต์ต่อแคลอรีตารางเซนติเมตร-นาที
  2. ข้อมูลอุณหภูมิของบรรยากาศและหลังแผง Solar Module โดยเป็นค่าเฉลี่ยความเข้มแสงสูงสุด (Peak Sun) ซึ่งมีหน่วยเป็น ชั่วโมง/วัน โดยใช้อุปกรณ์Electrical Thermometer ในการวัดอุณหภูมิในบรรยากาศที่มีอากาศเป็นตัวเก็บความร้อน โดยจะแปรผันตามตัวแปรต่างๆเช่น ปริมาณเมฆ ความเร็วลม และสภาวะทั่วไปของบรรยากาศ ณ บริเวณนั้นๆ และการวัดอุณหภูมิหลังแผง Solar Module ที่เป็นตัวเก็บความร้อนสะสมจากแสงอาทิตย์ตลอดวัน โดยข้อมูลทั้งสองจะถูกจัดเก็บเป็นข้อมูลเชิงสถิติในการบ่งบอกสภาวะของอุณหภูมิทั่วไปของแต่ละวัน
  3. ข้อมูลความเร็วลม ณ สถานที่นั้นๆ โดยอุปกรณ์วัดความเร็วลม Anemometer ซึ่งจะใช้วัดอัตราความเร็วของอากาศที่ไหลผ่าน ซึ่งมีหน่วยเป็น เมตรต่อวินาที โดยเมื่อมีอากาศไหลผ่านจะทำให้แขนของเครื่องวัดความเร็วลมหมุนด้วยความเร็วเชิงเส้นใกล้เคียงกับความเร็วของอากาศที่ไหลผ่านจากการคำนวณหาอัตราความเร็วตามแนวเส้นสัมผัสของจุดศูนย์กลางของกรวยรับลมในช่วงเวลาหนึ่งๆ
ทั้งนี้ข้อมูลดังกล่าวจะถูกบันทึกและใช้ในการวิจัยและพัฒนาการประเมินสภาวะอากาศ ซึ่งสะท้อนกำลังการผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์เป็นรายวันนอกจากนี้ข้อมูลที่ถูกบันทึกไว้ สามารถนำไปประมวลผลและก่อให้เกิดประโยชน์อื่นๆอีกมากมาย และเมื่อนำไปรวมกับฐานข้อมูลของหน่วยงานรัฐจะสามารถนำไปใช้ในการพยากรณ์อากาศ และจัดเตรียมแผนป้องกันภัยธรรมชาติต่างๆ ได้ดียิ่งขึ้น
ติดต่อเรา
บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
เลขที่ 1 อาคารแคปปิตอล เวิร์ค เพลส ชั้น 10
ซอยแจ่มจันทร์ แขวงคลองตันเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทร: +662 011 8111
แฟกซ์ : +662 011 8112
หากท่านมีความประสงค์ที่จะได้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของเราโปรดส่งข้อมูลของท่านกลับมายังบริษัทฯ ดังนี้
ชื่อ
ที่อยู่
อีเมล
เบอร์โทร
เรื่อง
ข้อความ

ท่านได้รับทราบข้อมูลจากช่องทางใด