บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) ชื่อย่อ SPCG เดิมชื่อ บริษัท สตีล อินเตอร์เทค จำกัด (มหาชน) ต่อมาในปี 2554 ได้ควบรวมกับบริษัท โซล่า เพาเวอร์ จำกัด (SPC) เนื่องจากบริษัทฯ เล็งเห็นถึงโอกาสการเติบโตของธุรกิจโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์หรือ โครงการโซล่าฟาร์ม (Solar Farm) เพื่อสร้างความมั่นคง ยั่งยืน และเพิ่มมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalization) ของบริษัทฯซึ่งจะส่งผลดีต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดย SPC เป็นผู้นำการพัฒนาโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) จำนวน 34 สัญญา รวม 34 โครงการ ต่อมาบริษัทฯ ได้ขยายโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์เป็น 36 โครงการ ซึ่งได้ดำเนินการจำหนายไฟฟ้าครบทุกโครงการเมื่อมิถุนายน 2557 ปัจจุบันSPCGจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใต้หมวดพลังงาน มีทุนออกและเรียกชำระแล้ว จำนวน 923,990,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และมีบริษัทในเครือรวมทั้งสิ้น 43 บริษัท ดังนี้

ติดต่อเรา
บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
เลขที่ 1 อาคารแคปปิตอล เวิร์ค เพลส ชั้น 10
ซอยแจ่มจันทร์ แขวงคลองตันเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทร: +662 011 8111
แฟกซ์ : +662 011 8112
หากท่านมีความประสงค์ที่จะได้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของเราโปรดส่งข้อมูลของท่านกลับมายังบริษัทฯ ดังนี้
ชื่อ
ที่อยู่
อีเมล
เบอร์โทร
เรื่อง
ข้อความ

ท่านได้รับทราบข้อมูลจากช่องทางใด