กรรมการบริษัท SPCG

ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานกรรมการ
นายวิทูร มโนมัยกุล กรรมการ
นายสมศักดิ์ กุญชรยาคง กรรมการ
พลตำรวจตรีวันชัย วิสุทธินันท์ กรรมการ
นายจิราคม ปทุมานนท์ กรรมการ
นายรัฐพล ชื่นสมจิตต์ กรรมการ
นายเกียรติชัย พงษ์พาณิชย์ กรรมการอิสระ
นายวันชัย หล่อวัฒนตระกูล กรรมการอิสระ
ผศ. พิเศษ ดร. ศิริพงศ์ พฤทธิพันธุ์ กรรมการอิสระ
นางสาวปาริฉัตร ไส้เพี้ย เลขานุการบริษัท

กรรมการตรวจสอบ SPCG

นายเกียรติชัย พงษ์พาณิชย์ ประธานกรรมการตรวจสอบ
นายวันชัย หล่อวัฒนตระกูล กรรมการตรวจสอบ
ผศ. พิเศษ ดร. ศิริพงศ์ พฤทธิพันธุ์ กรรมการตรวจสอบ
นางสาวบุญณี กุศลโสภิต เลขานุการกรรมการตรวจสอบ

กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน SPCG

นายวันชัย หล่อวัฒนตระกูล ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
นายสมศักดิ์ กุญชรยาคง กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ผู้บริหารบริษัท SPCG

ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ กรรมการผู้จัดการใหญ่
นายสมศักดิ์ กุญชรยาคง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายปฏิบัติการ
นายชัยวัฒน์ ตั้งสุวรรณพาณิช รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายบัญชีและการเงิน
นายชาญชัย บัณฑิตเสาวภาคย์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายธุรกิจโซลาร์ฟาร์ม
นายจิราคม ปทุมานนท์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายธุรกิจโซลาร์รูฟและสายธุรกิจหลังคาเหล็กและโครงสร้าง
ติดต่อเรา
บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
เลขที่ 1 อาคารแคปปิตอล เวิร์ค เพลส ชั้น 10
ซอยแจ่มจันทร์ แขวงคลองตันเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทร: +662 011 8111
แฟกซ์ : +662 011 8112
หากท่านมีความประสงค์ที่จะได้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของเราโปรดส่งข้อมูลของท่านกลับมายังบริษัทฯ ดังนี้
ชื่อ
ที่อยู่
อีเมล
เบอร์โทร
เรื่อง
ข้อความ

ท่านได้รับทราบข้อมูลจากช่องทางใด