พนักงานสารสนเทศ (IT Officer) 1 อัตรา

คุณสมบัติ :

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 

1. แก้ไขปัญหา Hardware, Software, Network
2. วางแผนและดำเนินการจัดการบำรุงรักษาระบบสารสนเทศ (Preventive Maintenance) ประจำไตรมาส และประจำปี ตลอดจนการซ่อมบำรุงระบบสารสนเทศ (Corrective Maintenance)
3. ลงโปรแกรม Windows Office และโปรแกรมอื่นๆ 
4. ตรวจสอบแก้ไขระบบ Hardware, Software, OS
5. ดูแลแก้ไขปัญหาและซ่อมแซม Hardware และ Software 
6. ควบคุมการใช้งานระบบสารสนเทศในองค์กรให้ถูกต้อง เป็นไปตามจริยธรรมและความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ ตรงตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560
7. ดูแลคอมพิวเตอร์ให้ใช้งานได้ดีอยู่เสมอ
8. สนับสนุนงานด้านคอมพิวเตอร์ให้กับองค์กร
9. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติ

- เพศ ชาย/หญิง อายุ 22-30 ปี
- ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาคอมพิวเตอร์ 
- สามารถติดตั้งและแก้ไขปัญหาระบบ MS Windows, Office, Network, Antivirus, Mail Client รวมถึงHardware ต่างๆ 
- สามารถใช้โปรแกรม MS Office ในการจัดทำเอกสาร และสามารถใช้งาน ERP (SYNC-SCM หรือ SAP) ได้
- มีมนุษยสัมพันธ์ดี รักงานบริการ สุภาพ และรู้จักวิธีการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
- มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้งานใหม่ ๆ การแก้ไขปัญหา และค้นหาปัญหาต่าง ๆ
- สามารถทำงานภายใต้ภาวะความเร่งด่วน และความกดดันได้ดี

(สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : แผนกทรัพยากรบุคคล) โทรศัพท์ : +662 011-8100 – 11 ต่อ 1091-1093 โทรสาร : +662 011-8112 อีเมล : hr@spcg.co.th

พนักงานวิเคราะห์พลังงาน (วุฒิ ปวส.) 1 อัตรา

คุณสมบัติ :

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 

1. รับผิดชอบในการเข้าปฏิบัติงานตามวันเวลาที่ได้รับมอบหมาย โดยให้ถึงที่ทำงานไม่น้อยกว่า 15 นาทีก่อนเวลาเริ่มงาน
2. เปิดระบบ SCADA และจอ Monitor 
3. ตรวจสอบสถานภาพการทำงานของอุปกรณ์หลักใน Solar Farm (Daily Equipment Check-Up) และบันทึกสถานภาพการทำงานในรายงานประจำวัน 
4. ติดตาม Daily Energy Report จาก Solar Farm และจัดทำสรุปรายงานการผลิตไฟฟ้าประจำวัน (Summary of Daily Energy Report) ในวันวานให้เสร็จก่อนเที่ยงของวันถัดไป เมื่อผู้บริหารลงนามแล้วให้ Scan จัดเก็บเข้าแฟ้มทุกวัน
5. ตรวจสอบสถานะการผลิตไฟฟ้า หากพบความผิดปกติให้ทำการลงบันทึกในสมุดบันทึกเหตุการณ์ของ Solar Farm
6. ตรวจสอบ ติดตาม Incident Report ของวันวานและจัดพิมพ์เพื่อนำส่งแผนกธุรการดำเนินการต่อไป
7. ติดตามการแก้ไขปัญหาต่างๆใน Incident Report ให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนด 
8. กรณีเกิด Link Down ของระบบ SCADA ให้ตรวจสอบและดำเนินการจัดทำ Incident Report นำส่งแผนกธุรการเป็นประจำทุกวัน
9. จัดทำรายงานการผลิตไฟฟ้าจากมิเตอร์ขายประจำเดือน
10. ตรวจสอบและสรุปรายงานจาก รายงาน O&MM ประจำเดือนของแต่ละ Solar Farm
11. ตรวจสอบและสรุปรายงานจาก รายงาน รปภ. ประจำเดือนของแต่ละ Solar Farm 
12. ติดตาม Monthly Energy Report จาก Solar Farm และจัดทำสรุปรายงานการผลิตไฟฟ้าประจำเดือน (Summary of Monthly Energy Report) 
13. ติดตาม Yearly Monthly Energy จาก Solar Farm และจัดทำสรุปรายงานการผลิตไฟฟ้าประจำปี(Summary of Yearly Energy Report) 
14. อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

1. ชาย/หญิง อายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป
2. ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาไฟฟ้ากำลัง
3. หากมีประสบการณ์การทำงานทางด้านระบบควบคุมระยะไกลและระบบอัตโนมัติ (SCADA and Automation) จะพิจารณาเป็นพิเศษ
4. สามารถทำงานในวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ได้
5. มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ Microsoft Office เป็นอย่างดี
6. สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันและทำงานเป็นทีมได้เป็นอย่างดี
7. มีความอดทนต่อการเปลี่ยนแปลงในองค์กรแบบ High Growth
8. มีความสามารถในการสื่อสารที่ดี มีความคล่องตัวสูง และสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
9. สามารถนำความรู้มาประยุกต์แก้ไขงานเชิงระบบได้ดี
10. สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดเป็นครั้งคราวได้
11. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ 

(สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : แผนกทรัพยากรบุคคล) โทรศัพท์ : +662 011-8100 – 11 ต่อ 1091-1093 โทรสาร : +662 011-8112 อีเมล : hr@spcg.co.th

หัวหน้าแผนกพัฒนาโครงการ 1 อัตรา

คุณสมบัติ :

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 

1. กำกับดูแลการออกแบบการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาเบื้องต้นและแล้วเสร็จในรูปแบบ สองมิติ และ สามมิติ ของลูกค้าประเภท ที่อยู่อาศัย ,โรงงาน , อาคารขนาดใหญ่ และ อื่นๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อ ให้ลูกค้าได้เห็นแบบจำลองการติดตั้งระบบแผงเซลล์แสงอาทิตย์บนหลังคา
2. กำกับดูแลการออกแบบรูปแบบการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ในรูปแบบมาตราฐานบนหลังคา ที่อยู่อาศัย และ อาคารขนาดใหญ่ เพื่อ สนับสนุนการจำหน่อย และ เพิ่มความสะดวกสบายให้กับลูกค้าในการเลือกรูปแบบการติดตั้งให้สอดคล้องกับรูปแบบหลังคา
3. กำกับดูแลการออกแบบมาตราฐานชุดโครงยึดแผง เพื่อ ควบคุมจำนวนอุปกรณ์ที่ใช้ในการรองรับแผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่จะนำไปติดตั้ง และ เพื่อสนับสนุนผู้จัดชุดอุปกรณ์ให้จำหน่ายอุปกรณ์ได้ง่ายยิ่งขึ้น
4. กำกับดูแลการออกแบบสิ่งปลูกสร้างทางด้านสถาปัตยกรรม ที่ใช้ในการ ติดตั้งอุปกรณ์ หรือ อื่นๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อ สนับสนุนความสวยงามและเป็นไปตามความถูกต้องตามความต้องการของลูกค้าและมาตราฐานในการออกแบบ
5. กำกับดูแลการคำนวณพื้นที่การติดตั้ง และ ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา ที่อยู่อาศัย และ อาคารขนาดใหญ่ เพื่อสนับสนุนผู้สำรวจพื้นที่หลังคาของลูกค้า
6. กำกับดูแลการจัดทำ BOQ รูปแบบการติดตั้งของ ที่อยู่อาศัย และ อาคารขนาดใหญ่ เพื่อ สนับสนุนการจำหน่ายระบบแผงเซลล์แสงอาทิตย์ในรูปแบบสำเร็จรูป
7. กำกับดูแลรับผิดชอบและบริหารจัดการ การจัดเก็บข้อมูลการออกแบบที่แล้วเสร็จ และ อื่นๆที่เกี่ยวข้อง ของลูกค้าประเภท ที่อยู่อาศัย ,โรงงาน , อาคารขนาดใหญ่
8. กำกับดูแล และสนับสนุนการออกพื้นที่สำรวจบ้านลูกค้าและโครงการต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา เพื่อให้งานมีความราบรื่นและถูกต้องตามความประสงค์ของลูกค้า
9. กำกับดูแล และประสานงานกับบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งภายใน และภายนอกองค์กร ในเรื่องที่เกี่ยวกับการออกแบบ , แก้ไข และ ติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์บนหลังคา
10. รับผิดชอบงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
 

คุณสมบัติ

1. เพศชาย/ หญิง อายุ 30ปี ขึ้นไป
2. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า  
3. มีประสบการณ์ ในด้านการบริหารโครงการก่อสร้างไม่น้อยกว่า 5 ปี
4. สามารถอ่านแบบและเขียนแบบ ระบบไฟ้ฟ้าได้
5. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้านการออกแบบ , Microsoft Office , MS Projectและ Auto CAD 
6. มีทักษะทางด้านการนำเสอนผลงาน
7. มีทักษะในการเจรจาต่อรอง และสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
8. สามารถเดินทางไปปฎิบัติงานต่างจังหวัดได้
9. สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้เป็นอย่างดี
10. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ ทั้งด้านการพูด อ่าน เขียน และการฟัง ได้เป็นอย่างดี

(สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : แผนกทรัพยากรบุคคล) โทรศัพท์ : +662 011-8100 – 11 ต่อ 1091-1093 โทรสาร : +662 011-8112 อีเมล : hr@spcg.co.th

วิศวกร (มีประสบการณ์ระบบSCADA) 1 อัตรา

คุณสมบัติ :

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 

1. ประสานงานทุกด้านของระบบ SCADA และดำเนินการตรวจสอบระบบ สนับสนุนงานปฏิบัติการ, การบำรุงรักษา และการตรวจติดตาม(O&MM)ในทุกโซลาร์ฟาร์ม
2. ปรับปรุงพัฒนาระบบ SCADA รวมถึงเขียนโปรแกรมเพื่อกำหนดตั้งค่าอุปกรณ์ที่ติดตั้งใหม่ให้เชื่อมต่อกับระบบ SCADA ที่ใช้งานอยู่ (GENESIS 32)
3. พัฒนาซอฟต์แวร์ระบบ SCADA ให้มีความทันสมัยรองรับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีในอนาคต
4. ตรวจติดตามการทำงานของระบบ SCADA ทั้งในส่วนของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ เพื่อประสานงาน แนะนำ และแก้ไขปัญหาของระบบSCADA ที่ไซต์งานด้วยรีโมทระยะไกลในทุกโซลาร์ฟาร์ม
5. บำรุงรักษาระบบ SCADA ในการเก็บบันทึกค่าต่างๆ ของข้อมูล (OPC Server, Data Base) ให้มีความมั่นคง น่าเชื่อถือ และมีความปลอดภัยสำหรับป้องกันการสูญหายของข้อมูลรวมถึงระบบสำรองข้อมูลระยะไกลมาเก็บรักษาไว้ที่ฐานข้อมูลส่วนกลาง
6. ตรวจสอบและติดตามการทำงานของระบบ SCADA การส่งข้อมูลผ่านสายสัญญาณ Fiber Optic ของ CAT หากพบปัญหาให้ทำรายงานแจ้งผู้บังคับบัญชาเพื่อกำหนดการแก้ไขทางเทคนิคและด้านการบริหารตามที่เห็นสมควร
7. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
 

คุณสมบัติ

1. ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
2. ปริญญาตรีหรือสูงกว่า สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมระบบควบคุม หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ทำงานทางด้านระบบควบคุมระยะไกลและระบบอัตโนมัติ (SCADA and Automation) 1-2 ปี (หากมีประสบการณ์ทำงานเกี่ยวกับ SCADA ของ ICONICS และ/หรือโรงไฟฟ้า จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
4. มีทักษะทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี มีพื้นฐานความรู้ด้าน Programing, Visual Basic, PHP และโปรแกรมอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
5. มีภาวะความเป็นผู้นำ การสื่อสารที่ดี มีความคล่องตัวสูง
6. สามารถนำความรู้มาประยุกต์แก้ไขงานเชิงระบบได้ดี
7. สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันและทำงานเป็นทีมได้ดี
8. สามารถทำงานภายใต้ภาวะความกดดันในองค์กร High Growth
9. สามารถสื่อสาร พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี
10. สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้

(สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : แผนกทรัพยากรบุคคล) โทรศัพท์ : +662 011-8100 – 11 ต่อ 1091-1093 โทรสาร : +662 011-8112 อีเมล : hr@spcg.co.th

พนักงานเขียนแบบ (AutoCAD/SketchUp) 1 อัตรา

คุณสมบัติ :

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 

1. ออกแบบการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา โดยเขียนรายละเอียดพร้อมรูปแบบทางด้านเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือและอุปกรณ์ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา
2. เขียนแผนที่ แผนผังรูปแสดงระดับ และรูปตัด เขียนแผนที่ภาคพื้นดินและแผนที่อื่นๆ เขียนรูปแบบทางเทคนิคต่างๆลงบนกระดาษหรือใช้คอมพิวเตอร์โดยโปรแกรมช่วยในการวาดภาพ (AutoCAD/SketchUp) ทั้งภาพเสมือนจริง ภาพสองมิติ และภาพสามมิติ หรืออาจเขียนแบบรายละเอียด และรูปแบบทางด้านเทคนิคจากภาพสเก็ต
3. ประสานงานกับบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งภายใน และภายนอกองค์กร ในเรื่องที่เกี่ยวกับการออกแบบ , แก้ไข และ ติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์บนหลังคา
4. รับผิดชอบและบริหารจัดการ การจัดเก็บข้อมูลการออกแบบที่แล้วเสร็จ และ อื่นๆที่เกี่ยวข้อง ของลูกค้าประเภท ที่อยู่อาศัย,โรงงาน , อาคารขนาดใหญ่
5. รับผิดชอบงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
 

คุณสมบัติ

1. เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 22 - 30 ปี
2. วุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาเขียนแบบเครื่องกล สาขาไฟฟ้า หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ในการเขียนแบบอย่างน้อย 2-3 ปี
4. มีทักษะและความชำนาญในการเขียนแบบสองมิติและสามมิติด้วยโปรแกรม AutoCAD และโปรแกรม SketchUp
5. มีทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์ Microsoft Office เป็นอย่างดี
6. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษในการทำงานได้ทั้งด้านการพูด อ่าน เขียน และฟัง
7. สามารถปฏิบัติงานในภาวะความกดดันและความเร่งด่วนของงานได้เป็นอย่างดี 
8. มีความอดทนต่อการเปลี่ยนแปลงในองค์กรแบบ High Growth

(สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : แผนกทรัพยากรบุคคล) โทรศัพท์ : +662 011-8100 – 11 ต่อ 1091-1093 โทรสาร : +662 011-8112 อีเมล : hr@spcg.co.th

สถาปนิก (Archiect) 1 อัตรา

คุณสมบัติ :

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 

- ออกแบบการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาเบื้องต้นและแล้วเสร็จในรูปแบบ สองมิติ และ สามมิติ ของลูกค้าประเภท ที่อยู่อาศัย ,โรงงาน , อาคารขนาดใหญ่ และ อื่นๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อ ให้ลูกค้าได้เห็นแบบจำลองการติดตั้งระบบแผงเซลล์แสงอาทิตย์บนหลังคา
- ออกแบบรูปแบบการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ในรูปแบบมาตราฐานบนหลังคา ที่อยู่อาศัย และ อาคารขนาดใหญ่ เพื่อ สนับสนุนการจำหน่อย และ เพิ่มความสดวกสบายให้กับลูกค้าในการเลือกรูปแบบการติดตั้งให้สอดคล้องกับรูปแบบหลังคา
- ออกแบบมาตราฐานชุดโครงยึดแผง เพื่อ ควบคุมจำนวนอุปกรณ์ที่ใช้ในการรองรับแผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่จะนำไปติดตั้ง และ เพื่อสนับสนุนผู้จัดชุดอุปกรณ์ให้จำหน่ายอุปกรณ์ได้ง่ายยิ่งขึ้น
- ออกแบบสิ่งปลูกสร้างทางด้านสถาปัตยกรรม ที่ใช้ในการ ติดตั้งอุปกรณ์ หรือ อื่นๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อ สนับสนุนความสวยงามและเป็นไปตามความถูกต้องตามความต้องการของลูกค้าและมาตราฐานในการออกแบบ
- คำนวณพื้นที่การติดตั้ง และ ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา ที่อยู่อาศัย และ อาคารขนาดใหญ่ เพื่อสนับสนุนผู้สำรวจพื้นที่หลังคาของลูกค้า
- จัดทำ BOQ รูปแบบการติดตั้งของ ที่อยู่อาศัย และ อาคารขนาดใหญ่ เพื่อ สนับสนุนการจำหน่ายระบบแผงเซลล์แสงอาทิตย์ในรูปแบบสำเร็จรูป
- รับผิดชอบและบริหารจัดการ การจัดเก็บข้อมูลการออกแบบที่แล้วเสร็จ และ อื่นๆที่เกี่ยวข้อง ของลูกค้าประเภท ที่อยู่อาศัย ,โรงงาน , อาคารขนาดใหญ่
- สนับสนุนการออกพื้นที่สำรวจบ้านลูกค้าและโครงการต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา เพื่อให้งานมีความราบรื่นและถูกต้องตามความประสงค์ของลูกค้า
- ประสานงานกับบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งภายใน และภายนอกองค์กร ในเรื่องที่เกี่ยวกับการออกแบบ , แก้ไข และ ติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์บนหลังคา
- รับผิดชอบงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติ

- เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
- วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์
- มีประสบการณ์ 2 -3 ปี ทางด้านการออกแบบ 3D , ออกแบบโครงสร้างหลังคา
- ทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์ Microsoft Office, Auto Cad ได้เป็นอย่างดี
- มีความอดทนต่อการเปลี่ยนแปลงในองค์กรแบบ High Growth
- สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ ทั้งด้านการพูด อ่าน เขียน และการฟัง เป็นอย่างดี 

(สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : แผนกทรัพยากรบุคคล) โทรศัพท์ : +662 011-8100 – 11 ต่อ 1091-1093 โทรสาร : +662 011-8112 อีเมล : hr@spcg.co.th

พนักงานฝ่ายสนับสนุนการขาย (ธุรการ) Sales Support 2 อัตรา

คุณสมบัติ :

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 

- จัดทำฐานข้อมูลลูกค้าให้เป็นปัจจุบัน (Customer Data Base)
- จัดเก็บเอกสารให้เป็นไปตามระบบ
- รับโทรศัพท์และดำเนินการโอนสายไปยังหน่วยงานที่ลูกค้าต้องการติดต่อ
- สร้างความสัมพันธ์และให้คำปรึกษาแก่ลูกค้า มีความรู้ ความเข้าใจในพื้นฐานของลูกค้าและบริษัทฯ
- สามารถติดต่อสื่อสารกับลูกค้าทั้งทางตรงและทางอ้อม
- ให้คำแนะนำในผลิตภันฑ์พื้นฐานความต้องการของลูกค้า
- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ
- จัดทำข้อมูล เอกสาร รายงาน ตรวจสอบ และดำเนินการปรับปรุงแก้ไขเอกสารเพื่อความถูกต้อง
- ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง
- ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

- เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 22-35 ปี
- การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- หากมีประสบการณ์ในด้านงานเอกสารจะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
- หากมีประสบการณ์ในด้านการประสานงานขายจะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
- มีภาวะความเป็นผู้นำ การสื่อสาร และทำงานเป็นทีมได้เป็นอย่างดี
- มีความอดทนต่อการเปลี่ยนแปลงแบบ High Growth
- มีทักษะทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
- สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษทั้งด้านการพูด อ่าน เขียน ฟัง 

(สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : แผนกทรัพยากรบุคคล) โทรศัพท์ : +662 011-8100 – 11 ต่อ 1091-1093 โทรสาร : +662 011-8112 อีเมล : hr@spcg.co.th

หัวหน้าแผนกธุรการ (Admin Supervisor) 1 อัตรา

คุณสมบัติ :

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 

รับผิดชอบในการจัดการระบบงานเอกสารของบริษัท ดังต่อไปนี้
1.1 เอกสารเพื่อการยื่นขออนุญาตกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องของลูกค้าโดยรับจากแผนกขาย
1.2 ติดตามการพิจารณา แก้ไขเอกสารของลูกค้าที่ยื่นต่อส่วนราชการ เพื่อให้ได้รับการอนุมัติภายใน เวลาที่กำหนด
1.3 จัดทำระบบการจัดเก็บเอกสาร (Filing) ประวัติ ข้อมูลของกลุ่มลูกค้า แยกตามประเภท บ้านพัก อาศัยโครงการ ส่วนราชการและอื่นๆ
2. รับผิดชอบในการจัดทำเอกสารใบเสนอราคาลูกค้าให้แก่แผนกขาย และติดตามผลการเสนอราคา วางแผนขายเพื่อสรุปรายงานประจำวัน
3. รับผิดชอบในการประสานงานร่วมกับทุกแผนก ในเรื่องการควบคุมเวลาปฎิบัติงานตามแผนงานที่กำหนด
4. อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

- เพศชาย / หญิง อายุระหว่าง 30-40 ปี
- การศึกษาปริญญาตรี บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์การทำงาน 5-10 ปี
- มีประสบการณ์ความรู้ด้านเอกสารงานขาย เช่น การจัดเก็บเอกสาร Customer Database, การจัดทำใบเสนอราคา, การจัดทำคู่มือ Filing 
- มีทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์ MS Office เป็นอย่างดี
- มีความอดทนต่อการเปลี่ยนแปลงในองค์กรแบบ High Growth
- สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ ทั้งด้านการพูด อ่าน เขียน และการฟังเป็นอย่างดี 

(สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : แผนกทรัพยากรบุคคล) โทรศัพท์ : +662 011-8100 – 11 ต่อ 1091-1093 โทรสาร : +662 011-8112 อีเมล : hr@spcg.co.th

พนักงานประมวลผลพลังงาน 2 อัตรา

คุณสมบัติ :

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 

- ปฏิบัติการตรวจสอบการทำงานของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา
- จัดทำรายงานผลการทำงานของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาเป็นประจำวันลงแบบฟอร์มตามที่กำหนดเพื่อนำเสนอหัวหน้างาน
- กรณีตรวจสอบพบปัญหาการทำงานของระบบการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา ให้ทำการบันทึกเหตุผิดปกติด้วยแบบฟอร์ม Incident Report และแสดงวิธีการแก้ไขแก่หัวหน้างาน
- วิเคราะห์พลังงานที่ได้จากการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา
- อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

1. ชาย/หญิง อายุตั้งแต่ 22 ปีขี้นไป
2. ปริญญาตรีทุกสาขา หากสำเร็จการศึกษาสาขาวิศวกรรมศาสตร์ หรือสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
3. หากมีประสบการณ์ทำงานทางด้านการวิเคราะห์ข้อมูล การวิเคราะห์เชิงสถิติ และระบบอัตโนมัติ (SCADA and Automation) จะได้รับการพิจาณาเป็นพิเศษ
4. สามารถสื่อสาร พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้
5. มีทักษะทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี
6. สามารถทำงานในวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
7. สามารถทำงานภายใต้ภาวะความกดดันในองค์กร High Growth และทำงานเป็นทีมได้ดี
8. มีความสามารถในด้านการสื่อสารได้ดี มีความคล่องตัวสูง และสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
9. สามารถเดินทางไปปฎิบัติงานต่างจังหวัดได้ 

(สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : แผนกทรัพยากรบุคคล) โทรศัพท์ : +662 011-8100 – 11 ต่อ 1091-1093 โทรสาร : +662 011-8112 อีเมล : hr@spcg.co.th

ผู้จัดการแผนกรายงานทางการเงินและงบประมาณ (Financial Report and Budget Manager) 1 อัตรา

คุณสมบัติ :

 

1. เพศชาย/หญิง อายุไม่ต่ำกว่า 25 ปี
2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรือสูงกว่า สาขาบัญชี
3. มีประสบการณ์ด้านบัญชีหรืองบประมาณ 3 ปีขึ้นไป
4. มีประสบการณ์ทำงานในบริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
5. มีทักษะและความสามารถในด้านภาษีอากร การวิเคราะห์งบการเงิน และวางแผนทางการเงิน
6. มีทักษะความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และพิมพ์ดีดได้เป็นอย่างดี (โปรแกรมบัญชี เช่น Express ,โปรแกรมการใช้งานพื้นฐาน เช่น Microsoft Office การใช้งานInternet)
7. มีทักษะในด้านการสื่อสารทั้งด้านการพูด อ่าน และเขียน ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
8. มีความเป็นผู้นำ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ กล้าตัดสินใจ ทำงานเป็นทีม
9. สามารถพัฒนาและปรับปรุงระบบงานบัญชีและนโยบายบัญชีได้อย่างมีประสิทธิภาพ
10. สามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันและเร่งด่วน เพื่อให้แล้วเสร็จได้ตรงตามกำหนดเวลา
11. มีมนุษยสัมพันธ์ดี และมีทักษะด้านการให้บริการและมีความเข้าใจในความต้องการของผู้ที่เกี่ยวข้อง 

(สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : แผนกทรัพยากรบุคคล) โทรศัพท์ : +662 011-8100 – 11 ต่อ 1091-1093 โทรสาร : +662 011-8112 อีเมล : hr@spcg.co.th

พนักงานการตลาด (Marketing Officer)

คุณสมบัติ :

หน้าที่หลัก (Main  Job)

 1. นำเสนอข้อมูลผลิตภัณฑ์แก่ลูกค้าและผู้สนใจได้อย่างถูกต้อง ทั้งทางโทรศัพท์,จดหมาย,จดหมายอิเล็คทรอนิกส์และอื่นๆ
 2. ติดต่อประสานงานกับลูกค้าเพื่อช่วยเหลือและให้คำแนะนำแก่ลูกค้าอย่างต่อเนื่องในการติดตั้งระบบ,การส่งมอบคู่มือการใช้งานและเอกสารการรับประกัน,การขอเอกสารเพื่อยื่นต่อหน่วยงานราชการต่างๆจนเสร็จสิ้นกระบวนการเพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ
 3. จัดทำแผนประชาสัมพันธ์และการตลาด
 4. เข้าร่วมงานกิจกรรมส่งเสริมการตลาด เช่นงานแสดงสินค้า งานอบรมสัมนา งานเลี้ยงลูกค้า ฯลฯ เพื่อประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ รวมถึงสนับสนุนงานขายและกระตุ้นให้เกิดยอดขายตามเป้าหมายที่ตั้งไว้
 5. ติดต่อประสานงานในการทำโปรโมชั่นหรือการส่งเสริมการขายให้ลูกค้ากลุ่มครัวเรือน
 6. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนการตลาดและประชาสัมพันธ์
 7. ติดตามขั้นตอนการทำงานที่ได้รับมอบหมายอย่างสม่ำเสมอ เป็นระบบ ครบถ้วน และถูกต้องตามนโยบายการดำเนินงานของบริษัท และรายงานต่อหัวหน้างาน
 8. ตรวจแบบฟอร์ม เอกสารภายใน และเอกสารภายนอกที่เกี่ยวข้องกับงานให้อยู่ในสภาพการใช้งานได้ มีข้อมูลที่ถูกต้อง มีปริมาณที่เหมาะสม และทันสมัยอยู่เสมอ
 9. ตรวจสอบอุปกรณ์ทางการตลาดและการส่งเสริมทางการขาย ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ มีข้อมูลที่ถูกต้อง มีปริมาณที่เหมาะสมและทันสมัยอยู่เสมอ
 10. ประสานงานให้ความร่วมมือ สนับสนุน และให้บริการทางการตลาด แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก
 11. สำรวจความคิดเห็น รวมถึงเก็บข้อมูลแบบสอบถามเกี่ยวกับประชาสัมพันธ์และการตลาด
 12. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

Qualification :

 1. เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 21 - 35 ปี
 2. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขา บริหารธุรกิจ การตลาด การจัดการ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 3. มีประสบการณ์ทางด้าน Sales & Marketing จะพิจารณาเป็นพิเศษ (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่)
 4. มนุษยสัมพันธ์ดี มีใจรักงานบริการ มีทักษะในการเจรจาต่อรอง และสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
 5. มีความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆและพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ
 6. ทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
 7. สามารถเดินทางไปปฎิบัติงานต่างจังหวัดได้เป็นครั้งคราว
 8. มีความอดทนต่อการเปลี่ยนแปลงในองค์กรแบบ High Growth
 9. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ ทั้งด้านการพูด อ่าน เขียน และการฟัง เป็นอย่างดี
(สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : แผนกทรัพยากรบุคคล) โทรศัพท์ : +662 011-8100 – 11 ต่อ 1091-1093 โทรสาร : +662 011-8112 อีเมล : hr@spcg.co.th

ช่างไฟฟ้า แผนกบริการลูกค้า 1 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ :

 

หน้าที่หลัก (Main Job)

 1. ปฏิบัติการ ตรวจสอบการทำงานของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของลูกค้า
 2. จัดทำรายงานผลการทำงานของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของลูกค้าเป็นประจำวันลงแบบฟอร์มแบบฟอร์มที่กำหนดเพื่อนำเสนอหัวหน้างาน
 3. กรณีตรวจสอบพบปัญหาการทำงานของระบบการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ให้ทำการบันทึกเหตุผิดปกติด้วยแบบฟอร์ม Incident Report และแสดงวิธีการแก้ไขแก่หัวหน้างาน
 4. ติดตามการแก้ไขปัญหาจากผู้เกี่ยวข้อง
 5. จัดทำรายงานสรุปการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เป็นรายเดือน รายปี นำเสนอแก่ห้วหน้างาน
 6. อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ (Qualification)

1.       เพศชาย/ หญิง อายุระหว่าง 22-30  ปี

2.       วุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรชั้นสูง(ปวส.)หรือสูงกว่า สาขาไฟฟ้ากำลัง

3.       มีประสบการณ์ในการทำงาน ไม่น้อยกว่า 2 ปี

4.       มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี

5.       สามารถเดินทางไปปฎิบัติงานต่างจังหวัดได้เป็นครั้งคราว

6.       มีความอดทนต่อการเปลี่ยนแปลงในองค์กรแบบ High Growth

7.       สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ ทั้งด้านการพูด อ่าน เขียนได้

(สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : แผนกทรัพยากรบุคคล) โทรศัพท์ : +662 011-8100 – 11 ต่อ 1091-1093 โทรสาร : +662 011-8112 อีเมล : hr@spcg.co.th
ติดต่อเรา
บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
เลขที่ 1 อาคารแคปปิตอล เวิร์ค เพลส ชั้น 10
ซอยแจ่มจันทร์ แขวงคลองตันเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทร: +662 011 8111
แฟกซ์ : +662 011 8112
หากท่านมีความประสงค์ที่จะได้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของเราโปรดส่งข้อมูลของท่านกลับมายังบริษัทฯ ดังนี้
ชื่อ
ที่อยู่
อีเมล
เบอร์โทร
เรื่อง
ข้อความ

ท่านได้รับทราบข้อมูลจากช่องทางใด