ข่าวประชาสัมพันธ์เอสพีซีจี

SPCG ผ่านการรับรองมาตรฐานสากล ISO/IEC 27001:2013 การบริหารจัดการความมั่นคงความปลอดภัยระบบสารสนเทศ (Information Security Management System : ISMS)
18 มกราคม 2561

          เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2561 ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) ได้มอบหมายให้ คุณชาญชัย  บัณฑิตเสาวภาคย์   รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) คุณสมศักดิ์ กุญชรยาคง กรรมการผู้จัดการ บริษัท โซล่า เพาเวอร์ จำกัด (บริษัทในเครือ เอสพีซีจี) และดร.อลิษา กุญชรยาคง รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท โซล่า เพาเวอร์ จำกัด เป็นตัวแทนในการรับมอบใบ Certificate ISO/IEC 27001:2013 จาก BSI certify Body โดยมี คุณ ไพโรจน์ เกรียงเชี่ยวชาญ ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ ตัวแทนจาก BSI เป็นผู้มอบ ซึ่ง Certificate มีผลตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2560 จนถึงวันที่ 14 ธันวาคม 2563 ณ อาคารแคปปิตอล เวิร์ค เพลส ชั้น 10 จังหวัดกรุงเทพมหานคร ส่งผลให้บรรลุตามเป้าหมายของบริษัทเป็นที่เรียบร้อย

           โดยมาตรฐานสากล ISO/IEC 2700:2013 มีวัตถุประสงค์เพื่อรับรองมาตรฐานความมั่นคงความปลอดภัย ระบบสารสนเทศ (Information Security Management System : ISMS) ที่มีขอบเขตครอบคลุมระบบสารสนเทศที่อยู่ภายใต้โครงสร้างพื้นฐานเครือข่ายหลักและศูนย์คอมพิวเตอร์ (Core Network Infrastructure and Data Center) โดยเน้นการปกป้องข้องมูลสารสนเทศ (Information) ให้มีคุณสมบัติ 3 ประการคือ

  • Confidentiality : การปกป้องสารสนเทศให้เข้าถึงได้โดยเฉพาะผู้ที่มีสิทธิ์ที่จะเข้าเท่านั้น
  • Integrity : ปกป้องความถูกต้องสมบูรณ์ของสารสนเทศไม่ให้ถูกแก้ไขเปลี่ยนแปลงผิดไปจากความเป็นจริง เช่น การแฮกระบบเพื่อแก้ไขข้อมูล เป็นต้น
  • Availability : สร้างความเชื่อมั่นว่าระบบสารสนเทศพร้อมใช้งาน

         SPCG เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใต้หมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค ที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญของประเทศ จึงได้มีการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศที่สำคัญ ผ่านระบบเทคโนโลยี เครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของธุรกิจ ดังนั้นผู้บริหารจึงได้เล็งเห็นความสำคัญถึงเรื่องการกำกับดูแล และการควบคุมระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีความพร้อมใช้ ปลอดภัย และน่าเชื่อถือ เพื่อให้ระบบสารสนเทศของ SPCG อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่กำหนดแนวทางควบคุมความเสี่ยงของระบบสารสนเทศภายใต้ประกาศ “พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยวิธีการแบบปลอดภัยในการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2553” ซึ่งเป็นประกาศบังคับใช้กับหน่วยงานที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญของประเทศ

          โดยปัจจุบัน SPCG ได้ผ่านการรับรองมาตรฐานสากล  ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 รวมถึง OHSAS 18001:2007 และล่าสุด ISO/IEC 27001:2013 ที่ได้รับใบ Certificate ในครั้งนี้

ติดต่อเรา
บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
เลขที่ 1 อาคารแคปปิตอล เวิร์ค เพลส ชั้น 10
ซอยแจ่มจันทร์ แขวงคลองตันเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทร: +662 011 8111
แฟกซ์ : +662 011 8112
หากท่านมีความประสงค์ที่จะได้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของเราโปรดส่งข้อมูลของท่านกลับมายังบริษัทฯ ดังนี้
ชื่อ
ที่อยู่
อีเมล
เบอร์โทร
เรื่อง
ข้อความ

ท่านได้รับทราบข้อมูลจากช่องทางใด