บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 6) จำกัด (KR6)
บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 6) จำกัด (KR6) เป็นโครงการโซล่าฟาร์มแห่งที่ 17 ในจำนวน 34 โครงการของ บริษัท โซล่า เพาเวอร์ จำกัด (SPC) มีที่ตั้งที่ ตำบลหินโคน อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา KR6 เริ่มจำหน่ายไฟฟ้าในวันที่ 26 มิถุนายน 2556

KR6 เลือกใช้เทคโนโลยีแผงเซลล์แสงอาทิตย์แบบ Polycrystalline ของ Kyocera Corporation จากประเทศญี่ปุ่น ส่วนเครื่องแปลงไฟเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ของ SMA Solar Technology จากประเทศเยอรมนี

นอกจากนี้พลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานที่สะอาด ปราศจากมลภาวะ มีความมั่นคงยั่งยืน ไม่มีต้นทุนเชื้อเพลิงและไม่มีวันหมดไปจากโลก
ชื่อบริษัท:
บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 6) จำกัด (KR6)
ทุนจดทะเบียน:
160,000,000 บาท
ผู้ถือหุ้น:
บริษัท โซล่า เพาเวอร์ จำกัด
สถานที่ตั้ง:
88/1 หมู่ 1 ตำบลหินโคน อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา
วันเริ่มจำหน่ายไฟฟ้าแก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (COD):
26 มิถุนายน 2556
บริษัท โซล่า เพาเวอร์ จำกัด
333/22 ซ.สุขุมวิท 55 ถ.สุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพฯ
ดาวน์โหลดแผนที่ : PDF | JPEG
Copyright © 2010 Solar Power Co.,Ltd. All rights reserved. Design by Buffet Famous Co.,Ltd.