บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (เลย 1) จำกัด (LO1)
บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (เลย 1) จำกัด (LO1) เป็นโครงการโซล่าฟาร์มแห่งที่ 5 ในจำนวน 34 โครงการของ บริษัท โซล่า เพาเวอร์ จำกัด (SPC) มีที่ตั้งที่ ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย เริ่มจำหน่ายไฟฟ้าในวันที่15 กันยายน 2554

LO1 เลือกใช้เทคโนโลยีแผงเซลล์แสงอาทิตย์แบบ Polycrystalline ของ Kyocera Corporation จากประเทศญี่ปุ่น ส่วนเครื่องแปลงไฟเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ของ SMA Solar Technology จากประเทศเยอรมนี

นอกจากนี้พลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานที่สะอาด ปราศจากมลภาวะ มีความมั่นคงยั่งยืน ไม่มีต้นทุนเชื้อเพลิงและไม่มีวันหมดไปจากโลก
ชื่อบริษัท:
บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (เลย 1) จำกัด (LO1)
ทุนจดทะเบียน:
220,500,000 บาท
ผู้ถือหุ้น:
  • บริษัท โซล่า เพาเวอร์ จำกัด
  • บริษัท ไทยฟ้า เพาเวอร์ จำกัด
สถานที่ตั้ง:
88/8 หมู่ 9 ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย
วันเริ่มจำหน่ายไฟฟ้าแก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (COD):
15 กันยายน 2554
บริษัท โซล่า เพาเวอร์ จำกัด
333/22 ซ.สุขุมวิท 55 ถ.สุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพฯ
ดาวน์โหลดแผนที่ : PDF | JPEG
Copyright © 2010 Solar Power Co.,Ltd. All rights reserved. Design by Buffet Famous Co.,Ltd.