นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ (“บริษัทฯ”) มีความมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรม สุจริต โปร่งใส ตามหลักการกํากับดูแลกิจการและจริยธรรมทางธุรกิจ ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจให้ก้าวไปสู่การพัฒนาและการเติบโตอย่างยั่งยืน สร้างความเชื่อมั่นและไว้วางใจแก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้กำหนด “นโยบายการกำกับดูแลกิจการ” เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้

1. คณะกรรมการบริษัทฯ ร่วมกับผู้บริหารในการกำหนดวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ นโยบาย และแผนงานที่สำคัญของบริษัทฯ รวมทั้งจัดโครงสร้างการบริหารจัดการที่สอดคล้องกันระหว่างคณะกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้น 

2. คณะกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน จะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่นและทุ่มเท เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และยึดมั่นปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการและจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัทฯ

3. คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารจะต้องเป็นผู้นำด้านจริยธรรมทางธุรกิจ และเป็นตัวอย่างในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และตรวจสอบได้ ตามแนวปฏิบัติด้านจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัทฯ

4. คณะกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร และพนักงาน จะยึดมั่นความเป็นธรรมโดยการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น และผู้มี ส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน พร้อมทั้งดูแลป้องกันการกระทำใดๆ ที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์  และรายการที่เกี่ยวโยงกัน

5. การปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ ถือเป็นตัวชี้วัดที่สำคัญในการประเมินผลการบริหารจัดการธุรกิจของคณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหาร รวมถึงการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานทุกคน

6. คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องจัดให้มีระบบที่สนับสนุนการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจว่าฝ่ายบริหารได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน รวมทั้งปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

ทั้งนี้ แนวทางในการปฏิบัติงานตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ แสดงอยู่ในคู่มือนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมทางธุรกิจ เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนยึดถือปฏิบัติต่อไป

หลักการกำกับดูแลกิจการ

หลักการกำกับดูแลกิจการ หมายถึง การจัดโครงสร้าง และกลไกบริหารจัดการภายในองค์กร เพื่อเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการ บริษัทฯ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายโดยรวม ซึ่งสะท้อนถึงหลักสำคัญพื้นฐาน 6 ประการของการกำกับดูแลกิจการดังนี้

RESPONSIBILITY
มีความสำนึกรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยขีดความสามารถ และประสิทธิภาพ ที่เพียงพอ
ACCOUNTABILITY
มีความรับผิดชอบต่อการตัดสินใจและการกระทำของตนเองและของผู้อื่นที่อยู่ในความรับผิดชอบของตน สามารถชี้แจงและอธิบายการตัดสินใจนั้นได้
VISION TO CREATE LONG TERM VALUE
การมีวิสัยทัศน์ในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กรในระยะยาว
EQUITABLE TREATMENT
ปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกันด้วยความเป็นธรรม
ETHICS
มีจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ
TRANSPARENCY
มีความโปร่งใสในการดำเนินงานที่สามารถตรวจสอบได้ และเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง
แนวปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการมีบรรษัทภิบาล หรือการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) ตามที่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนั้น จึงได้นำ

“หลักการกำกับดูแลกิจการ” ดังกล่าวเป็นแนวทางในการดำเนินงานของบริษัทฯ เพื่อให้มีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ซึ่งจะช่วยสร้างความเชื่อมั่น และความมั่นใจ ต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย และ ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ทั้งนี้ มีสระสำคัญ แบ่งออกเป็น 5 หมวด ดังนี้

นโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง
นโยบายการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย
นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน
Call 02.011.8111
Copyright © 2019 SPCG Public Company Limited. All rights reserved. Designed by DEGITO