จรรยาบรรณทางธุรกิจ

บริษัทฯ กำหนดให้มีจรรยาบรรณทางธุรกิจและจรรยาบรรณด้านการปฏิบัติงาน เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจที่ดี โดยแบ่งออกเป็นหัวข้อดังต่อไปนี้

จรรยาบรรณว่าด้วยการใช้สิทธิทางสังคม และการเมือง

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานมีสิทธิและเสรีภาพที่จะเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ในสังคมได้ โดยหลีกเลี่ยงการกระทำใดๆ อันเป็นการไม่ถูกต้อง ขัดกับกฎหมายหรือศีลธรรม ทำให้สังคมไม่สงบสุข และ รักษาไว้ซึ่งเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งตน ให้เป็นที่ยอมรับตามควรแก่สถานะในสังคมและชุมชน แนวทางปฏิบัติที่ดี

1.1.1 ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตย ส่งเสริมให้ใช้สิทธิตามกฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

1.1.2 ไม่กระทำการใดๆ อันอาจจะทำให้เข้าใจได้ว่าบริษัทฯ มีส่วนเกี่ยวข้องหรือให้การสนับสนุนพรรคการเมืองหนึ่งพรรคการเมืองใด

จรรยาบรรณว่าด้วยการมีส่วนได้เสียและผลประโยชน์ขัดกัน

บุคลากรของบริษัทฯ ต้องปฏิบัติงานโดยคำนึงถึงประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นที่ตั้งโดยปราศจากความต้องการส่วนตัว บุคลากรของบริษัทฯ ตระหนักอยู่เสมอว่าตนเองมีส่วนได้เสียหรือผลประโยชน์ขัดกันในการปฏิบัติงานหรือไม่ หากพบว่าตนมีส่วนได้เสียหรือผลประโยชน์ขัดกันแล้วบุคลากรผู้นั้นต้องงดการปฏิบัติงานนั้น และให้ผู้อื่นเข้ามารับผิดชอบแทนตนเพื่อกำจัดข้อครหาว่าด้วยผลประโยชน์ทับซ้อน

แนวทางปฏิบัติที่ดี

1.2.1 ห้ามบุคลากรของบริษัทฯ ใช้อิทธิพล หรืออำนาจของบุคลากรคนนั้นทำธุรกรรม ระหว่าง บริษัทฯ กับบุคคลนั้นเอง ห้างหุ้นส่วนหรือนิติบุคคลที่บุคคลนั้นถือหุ้นอยู่ หรือ ผู้ที่เกี่ยวโยงในครอบครัวทุกคน นอกเหนือจากสวัสดิการของที่บุคลากรบริษัทฯ ควรได้ เว้นแต่จะมีการเปิดเผยส่วนได้เสียแล้ว และได้รับอนุญาตเป็นการเฉพาะหรือได้รับอนุมัติในหลักการให้ทำได้

1.2.2 บุคลากรของบริษัทฯ หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวโยงในครอบครัว สามารถทำธุรกรรมที่มีข้อตกลงทางการค้าทั่วไปโดยปราศจากการใช้อิทธิพลของบุคลากรของบริษัทฯ และ มีข้อตกลงทางการค้าที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่ค้าทั่วไปกับบริษัทฯ หรือบริษัทในเครือ

1.2.3 การเข้าประชุมพิจารณาวาระใดที่ผู้เข้าร่วมประชุมมีส่วนได้เสีย บุคลากรผู้มีส่วนได้เสีย ต้องออกจากที่ประชุมเป็นการชั่วคราว เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมท่านอื่นมีโอกาสพิจารณาวิเคราะห์ วิจารณ์โดยปราศจากอิทธิพลของบุคลากรผู้มีส่วนได้เสียคนนั้น

1.2.4 คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารต้องพิจารณาความขัดแย้งของผลประโยชน์ เกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกันระหว่างบริษัทฯ กับบริษัทในเครือ อย่างรอบคอบ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอย่างมีเหตุผลและเป็นอิสระภายใต้กรอบจริยธรรมที่ดี โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ

1.2.5 บุคลากรของบริษัทฯ ทุกคนต้องจัดทำรายงานเปิดเผยรายการที่สงสัยว่าตนเองเป็นญาติที่มีความเกี่ยวโยงในครอบครัว มีผลประโยชน์ที่ขัดกันกับผลประโยชน์ของบริษัทฯ ทุกครั้งที่พบรายการโดยแจ้งผู้บังคับบัญชา และนำส่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ และเลขานุการบริษัทฯ

1.2.6 กรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารของบริษัทฯ ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

1.2.7 การรับทำงานจากบริษัทร่วมหรือบริษัทย่อยย่อมทำได้โดยผู้บังคับบัญชาฝ่ายบริหารคณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติตามขั้นตอนบุคลากรของบริษัทฯ ต้องไม่รับงานภายนอก บริษัทฯ ที่เป็นการแข่งขันกับการดำเนินธุรกิจกับบริษัทฯ หรือก่อให้เกิดประโยชน์ขัดแย้งกับบริษัทฯ ไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติงานชั่วคราวหรือถาวรเว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นการเฉพาะเจาะจงจากบังคับบัญชา และคณะกรรมการบริษัทฯ ตามขั้นตอน

จรรยาบรรณว่าด้วยการรักษาความลับ การเก็บข้อมูลและการใช้ข้อมูลภายใน

ข้อมูลที่เป็นความลับเป็นข้อมูลที่มิใช่ข้อมูลสาธารณะ เป็นข้อมูลที่หากเปิดเผยต่อสาธารณชนหรือตกอยู่ในมือคู่แข่งแล้วย่อมก่อให้เกิดผลกระทบร้ายแรงต่อบริษัทฯ รวมทั้งข้อมูลที่คู่ค้าและลูกค้าให้ความ เชื่อใจแก่บริษัทฯ ย่อมมีหน้าที่ปกปิดข้อมูลดังกล่าวไว้เป็นความลับโดยให้รับรู้เฉพาะผู้ที่จำเป็นจึงเป็นหน้าที่ของ ผู้ที่ดูแล หรือครอบครองข้อมูลในการดูแลรักษาความปลอดภัยโดยเคร่งครัด

แนวทางปฏิบัติที่ดี

1.3.1 บริษัทฯ ต้องรักษาและปกปิดข้อมูลลูกค้าและข้อมูลทางการค้าไว้เป็นความลับ บุคลากรของบริษัทฯ ต้องไม่เปิดเผยความลับของลูกค้าต่อบุคลากรของบริษัทฯ และบุคลากรภายนอกที่ไม่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นข้อบังคับโดยกฎหมายให้เปิดเผย การเปิดเผยเพื่อวัตถุประสงค์ทางการฟ้องร้องคดี หรือคณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติให้มีการเปิดเผย

1.3.2 ข้อมูลภายในเป็นข้อมูลในการดำเนินการบริหารกิจการอันเป็นข้อมูลลับของบริษัทฯ ที่ยังไม่เปิดเผยสู่สาธารณะ หากเปิดเผยแล้วย่อมส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ และบริษัท ในเครือ โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีผลกระทบต่อมูลค่าหุ้นที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ บริษัทฯ จึงมีนโยบายและวิธีการกำกับดูแลไม่ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของ บริษัทฯ นำข้อมูลภายในที่มีสาระสำคัญของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน รวมทั้งเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ดังนี้ (1) ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ นำข้อมูลภายในที่มีสาระสำคัญของบริษัทฯ ไปเปิดเผยหรือนำไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน (2) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ควรหลีกเลี่ยงการใช้ข้อมูลภายใน เพื่อประโยชน์ของตนในการซื้อหรือขายหุ้นของบริษัทฯ หรือให้ข้อมูลภายในแก่บุคคลอื่น เพื่อประโยชน์ในการซื้อหรือขายหุ้นของบริษัทฯ (3) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ ควรรอคอยอย่างน้อย 24-48 ชั่วโมง ภายหลังการเปิดเผยข้อมูลให้แก่สาธารณชนแล้ว ก่อนที่จะซื้อหรือขายหุ้นของบริษัทฯ (4) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ ควรละเว้นการใช้ข้อมูลภายในตามหลักเกณฑ์ และข้อบังคับของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งปฏิบัติตาม หลักปฏิบัติโดยทั่วไป (5) บริษัทฯ ได้ให้ความรู้ความเข้าใจแก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ เกี่ยวกับหน้าที่ในการรายงานการถือหลักทรัพย์ของบริษัทฯ รวมทั้งบทกำหนดโทษ ที่เกี่ยวข้องตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พรบ.บริษัทมหาชนฯ”) และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 (ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พรบ.หลักทรัพย์”) หน้าที่รายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร และข้อห้ามในการใช้ข้อมูลภายในที่มีสาระสำคัญของบริษัทฯ ในการซื้อขายหุ้น รวมทั้งบทกำหนดโทษที่เกี่ยวข้องตาม พรบ.หลักทรัพย์ฯ

1.3.3 การเปิดเผยข้อมูลต้องเป็นไปโดยบุคลากรของบริษัทฯ ที่มีอำนาจหน้าที่ บุคลากรทั่วไปไม่มีหน้าที่เปิดเผยข้อมูล เมื่อถูกถามให้เปิดเผยข้อมูลที่ตนไม่มีหน้าที่เปิดเผยให้แนะนำ ผู้ถามสอบถามผู้ที่ทำหน้าที่เปิดเผยข้อมูลนั้นเพื่อให้การให้ข้อมูลถูกต้องและเป็นไป ในทิศทางเดียวกัน

จรรยาบรรณว่าด้วยการปฏิบัติต่อลูกค้า

บริษัทฯ คำนึงถึงความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าซึ่งเป็นผู้ที่ซื้อสินค้าและบริการจากบริษัทฯ รวมทั้งผู้บริโภคซึ่งเป็นผู้ที่ใช้สินค้าและบริการที่บริษัทฯ ผลิตด้วยราคาที่เป็นธรรม มีคุณภาพ และมีความรับผิดชอบต่อลูกค้า บริษัทฯ ตระหนักถึงความพึงพอใจของลูกค้าเป็นสำคัญ จึงได้กำหนดนโยบายคุณภาพ “Continuing To Give Best Value, Best Design, Best Output and Best Service To All of Customers” นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้นำมาตรฐาน ISO 9001:2008 เข้ามาใช้ในองค์กร โดยมุ่งมั่นผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ และได้มาตรฐานเดียวกัน มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจสูงสุด

แนวทางปฏิบัติที่ดี

1.4.1 ติดต่อกับลูกค้าด้วยความสุภาพ สร้างความน่าเชื่อถือ และความไว้วางใจให้กับลูกค้า

1.4.2 ให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง เพียงพอ และทันต่อเหตุการณ์แก่ลูกค้า เพื่อให้ทราบข้อมูลที่เกี่ยวกับโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ 

1.4.3 ส่งมอบงานและให้บริการข้อมูลที่มีคุณภาพ รวดเร็วตรงตามความต้องการของลูกค้าในราคาที่เป็นธรรม

1.4.4 ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ตกลงไว้กับลูกค้าอย่างเคร่งครัด กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามได้ ต้องรีบแจ้งให้ลูกค้าทราบเพื่อหาแนวทางแก้ไข

1.4.5 จัดให้มีระบบรับข้อร้องเรียนจากลูกค้าเกี่ยวกับคุณภาพของงาน รวมทั้งความรวดเร็วในการตอบสนอง และดำเนินการให้ลูกค้าได้รับการตอบสนองอย่างรวดเร็ว

1.4.6 รักษาความลับของลูกค้าและไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ

จรรยาบรรณว่าด้วยการปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า

คู่แข่งทางการค้าเป็นบุคคลภายนอกที่บริษัทฯ ต้องแข่งขันตามวิถีทุนนิยมเสรี ในการทำธุรกิจการแข่งขันย่อมต้องดำเนินไปอย่างเป็นธรรมไม่บิดเบือนข้อมูล หลอกลวง หรือใช้วิธีอื่นใดที่ไม่ถูกต้องตามครรลองของการแข่งขันที่ดี ในบางครั้ง บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องร่วมมือกับคู่แข่งทางการค้า ซึ่งความร่วมมือดังกล่าวต้องเป็นไปอย่างโปร่งใสไม่มีการปกปิดข้อตกลงที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

แนวทางปฏิบัติที่ดี

1.5.1 การดำเนินธุรกิจจะต้องคำนึงถึงการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ไม่ใส่ร้ายป้ายสี ไม่โจมตีคู่แข่งโดยปราศจากข้อมูลอย่างสมเหตุสมผล

1.5.2 ความร่วมมือระหว่างบริษัทฯ กับบริษัทคู่แข่งจะต้องมิใช่เป็นไปเพื่อการผูกขาดการจัดสรรรายได้และส่วนแบ่งการตลาด การลดคุณภาพของสินค้าและบริการ และการกำหนดราคาสินค้าและบริการอันจะก่อให้เกิดผลเสียต่อลูกค้าโดยภาพรวม

1.5.3 บุคลากรของบริษัทฯ ต้องระมัดระวังในการติดต่อกับคู่แข่งและบุคลากรของคู่แข่งทุกกรณี ไม่เปิดเผยหรือละเลยให้ความลับของบริษัทฯ ตกอยู่ในมือของคู่แข่ง

จรรยาบรรณว่าด้วยการจัดซื้อจัดหาและการปฏิบัติต่อคู่ค้า

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการจัดซื้อจัดหาอันเป็นกระบวนการสำคัญเพื่อกำหนดค่าใช้จ่าย และคุณภาพสินค้าและบริการที่บริษัทฯ จะนำมาใช้ดำเนินกิจการ จึงจำเป็นต้องมีขั้นตอนการดำเนินงานเพื่อให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญกับคู่ค้าอันเป็นบุคคลสำคัญที่ช่วยเหลือและพยุงการดำเนินธุรกิจซึ่งกันและกัน บริษัทฯ ต่างก็เอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกันตั้งแต่สรรหาไปจนถึงรายละเอียดในการดำเนินธุรกิจ บริษัทฯ ต้องปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเสมอภาคบนพื้นฐานของการแข่งขันที่เป็นธรรมและเคารพซึ่งกันและกัน

แนวทางปฏิบัติที่ดี

1.6.1 บุคลากรของบริษัทฯ ที่ต้องการจัดซื้อจัดหาสินค้าและบริการต้องคำนึงถึงความต้องการความคุ้มค่าราคา และคุณภาพ การจัดซื้อจัดหาต้องดำเนินการอย่างโปร่งใส ให้ข้อมูลแก่ผู้ค้าอย่างเท่าเทียมถูกต้องไม่มีอคติไม่เลือกปฏิบัติต่อคู่ค้า สร้างการแข่งขันที่เป็นธรรมระหว่างคู่ค้า วิธีการจัดซื้อจัดหามีหลักวิชาการรองรับ มีความรัดกุมสอดคล้องสถานการณ์ คู่ค้าควรได้มีการทดลองการทดสอบสินค้าและบริการเท่าที่จะทำได้

1.6.2 ในการติดต่อคู่ค้าให้ผู้ติดต่อเก็บเอกสารหลักฐานการเจรจาการร่างสัญญา การทำสัญญา และการปฏิบัติตามสัญญาไว้เป็นหลักฐานเพื่อใช้ตามระยะเวลาที่กำหนด

1.6.3 บริษัทฯ สนับสนุนการปฏิบัติอย่างเสมอภาคต่อคู่ค้าของบริษัทฯ ทั้งการปฏิบัติระหว่าง คู่ค้าเองและการปฏิบัติระหว่างคู่ค้ากับบริษัทฯ บุคลากรของบริษัทฯ ที่ต้องการจัดซื้อจัดหาสินค้าและบริการไม่ควรทำการจัดซื้อจัดจ้างโดยให้ระยะเวลากระชั้นจนเกินไป ควรให้เวลาคู่ค้าอย่างพอเพียงในการเตรียมตัว ข้อสัญญาไม่ควรเป็นการเอารัดเอาเปรียบจนเกินไป และควรมีนักกฎหมายเป็นที่ปรึกษาในการทำสัญญา

1.6.4 การเจรจาต่อรองต้องเป็นไปอย่างโปร่งใสเป็นการภายใน ผู้บริหารสามารถตรวจสอบได้ บุคลากรของบริษัทฯ จะต้องไม่เรียกรับประโยชน์จากการจัดซื้อจัดหา ต้องวางตัวเป็นกลางไม่ใกล้ชิดกับคู่ค้าจนทำให้คู่ค้ามีอิทธิพลต่อการตัดสินใจจนเกินไป และปฏิบัติตามข้อปฏิบัติในจรรยาบรรณว่าด้วยการมีส่วนได้เสียและผลประโยชน์ขัดกันอย่างเคร่งครัด

1.6.5 บริษัทฯ ปฏิบัติตามข้อสัญญาอย่างเคร่งครัดเมื่อพบว่าไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญา หรือคู่ค้าไม่อาจปฏิบัติตามสัญญาหรือเหตุอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาได้ บริษัทฯ จะต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรไปยังคู่ค้า ในกรณีที่มีการผิดสัญญา

จรรยาบรรณว่าด้วยความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมโดยรวม

บริษัทฯ เป็นส่วนหนึ่งของสังคมไม่อาจแยกขาดจากกันได้ เพื่อให้บริษัทฯ เจริญเติบโตอย่างยั่งยืนตามการพัฒนาของสังคม บริษัทฯ มีนโยบายหลักในการให้ความสำคัญกับกิจกรรมของชุมชนและสังคม โดยมุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม ทำนุบำรุงศาสนา และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งสนับสนุนการศึกษาแก่เยาวชนและสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์

แนวทางปฏิบัติที่ดี

1.7.1 บริษัทฯ มุ่งที่จะทำความเข้าใจ สื่อสารกับสังคมถึงสถานะและข้อเท็จจริงในการดำเนินงานของบริษัทฯ ความรับผิดชอบของบริษัทฯ ต่อชุมชนและสังคมโดยรวมและความรับผิดชอบของบริษัทฯ ในสิ่งแวดล้อมโดยไม่ปกปิดข้อเท็จจริง ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลกับนักลงทุนผู้ถือหุ้น และผู้สนใจทั่วไปอย่างทันสถานการณ์

1.7.2 บริษัทฯ มีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคมในเรื่องคุณภาพและสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจังในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยของผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนส่งเสริมกิจกรรมทางสังคมในการรักษาสิ่งแวดล้อมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน

1.7.3 บริษัทฯ จะคำนึงถึงทางเลือกในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติโดยให้มีผลกระทบต่อความเสียหายของสังคม สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตของประชาชนน้อยที่สุด สนับสนุนการลดการใช้พลังงานและทรัพยากร

1.7.4 บริษัทฯ ปลูกฝังจิตสำนึกในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมให้เกิดขึ้นในบุคลากรของบริษัทฯ และให้ความสำคัญในการทำธุรกรรมกับคู่ค้าในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมการใช้และการอนุรักษ์พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อประโยชน์ต่อชนรุ่นหลัง

1.7.5 บริษัทฯ จะมีส่วนสร้างสรรค์สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างสม่ำเสมอ กิจกรรมที่จะกระทำต้องเป็นกิจกรรมที่เหมาะสมสร้างประโยชน์ให้กับชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมได้จริง หากเลือกใช้การบริจาคจะต้องตรวจสอบข้อมูลผู้รับบริจาคเพื่อให้แน่ใจว่านำไปใช้เพื่อการกุศลอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ก่อประโยชน์อย่างแท้จริงต้องมีเอกสารหลักฐาน

จรรยาบรรณว่าด้วยการปฏิบัติต่อพนักงาน

บุคลากรของบริษัทฯ ทุกคนเป็นส่วนสำคัญที่สุดในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยให้ความสำคัญกับพนักงานทุกคนไม่ว่าจะทำงานอยู่ในส่วนใด ฝ่ายใด โดยปราศจากการเลือกปฏิบัติ บริษัทฯ ส่งเสริมให้พนักงานสามัคคี ไว้เนื้อเชื่อใจกัน ไม่แบ่งฝักแบ่งฝ่าย มีความสุภาพและเคารพศักดิ์ศรีในความเป็นมนุษย์ บริษัทฯ จะสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี มีค่าตอบแทนที่เหมาะสม มีสวัสดิการที่ดี และจัดหานวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่มาสนับสนุนการทำงานเพื่อประโยชน์สูงสุดของ บริษัทฯ ส่งเสริมให้พนักงานปฏิบัติงานอย่างสุดความสามารถ รอบคอบ มีสติ มีเหตุผลอยู่บนฐานความรู้ไม่ใช้อารมณ์

แนวทางปฏิบัติที่ดี

1.8.1 บริษัทฯ ปฏิบัติต่อบุคลากรทุกคนโดยเสมอภาคกันไม่เลือกปฏิบัติ ไม่แบ่งแยกถิ่นกำเนิด เชื้อชาติ เพศ อายุ สีผิว ศาสนา ความพิการ ฐานะ ชาติตระกูล สถานศึกษา หรือสถานะอื่นใดที่มิได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับการปฏิบัติงาน

1.8.2 บุคลากรของบริษัทฯ ทุกคนต้องปฏิบัติหน้าที่ในความรับผิดชอบด้วยตนเองอย่างสุดความสามารถ ซื่อสัตย์สุจริต เที่ยงธรรม ยึดมั่นในคุณธรรม ไม่มอบหมายหน้าที่ตนให้กับบุคคลใดบุคคลหนึ่งทำแทนไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม เว้นแต่จะเป็นการจำเป็น หรือได้รับความยินยอมจากผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น

1.8.3 บุคลากรของบริษัทฯ ต้องปฏิบัติงานตามสายบังคับบัญชา รับคำสั่งและรับผิดชอบโดยตรงต่อผู้บังคับบัญชาของตน ไม่ข้ามสายการบังคับบัญชาหากไม่มีความจำเป็น หลีกเลี่ยงการวิพากษ์วิจารณ์ผู้บังคับบัญชาและผู้ร่วมงานที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลนั้น หรือต่อบริษัทฯ ทั้งนี้ทั้งนั้น บุคลากรของบริษัทฯ ควรเปิดโอกาสและเปิดใจรับฟังความคิดเห็นของผู้ใต้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงานอย่างมีสติ ปราศจากอคติและรับฟังด้วยเหตุและผล

1.8.4 บุคลากรของบริษัทฯ สามารถใช้ทรัพยากรแรงงาน สถานที่ และสิ่งอำนวยความสะดวกของบริษัทฯ ในหน้าที่อย่างเต็มที่ ห้ามใช้ทรัพยากรแรงงาน สถานที่ และสิ่งอำนวยความสะดวกไปในการอื่นนอกจากการปฏิบัติหน้าที่หรือสวัสดิการที่ตนมีสิทธิโดยชอบ

1.8.5 บุคลากรของบริษัทฯ ต้องมีกิริยามารยาทสุภาพ แต่งกายเหมาะสมต่อกาลเทศะและประพฤติตนเหมาะสมกับหน้าที่การงานธรรมเนียมท้องถิ่นโดยไม่สร้างความเสื่อมเสียต่อภาพลักษณ์ของบริษัทฯ

1.8.6 บุคลากรของบริษัทฯ สามารถใช้ชื่อและตำแหน่งของตนเพื่อเรี่ยไรเงินเพื่อการกุศลที่บริษัทฯ เป็นผู้จัด แต่ห้ามใช้ชื่อของบริษัทฯ หรือตำแหน่งในบริษัทฯ ในการเรี่ยไรเงินเป็นการส่วนตัวไม่ว่าด้วยวัตถุประสงค์ใด

1.8.7 บุคลากรของบริษัทฯ ควรให้ความร่วมมือในกิจกรรมที่บริษัทฯ จัดขึ้นเพื่อสร้างความสามัคคี รวมทั้งกิจกรรมเพื่อสังคมที่บริษัทฯ จัดขึ้น

1.8.8 ห้ามบุคคลของบริษัทฯ กระทำการที่ก่อความเดือดร้อนรำคาญ บั่นทอนกำลังใจผู้อื่นก่อให้เกิดความเป็นปฏิปักษ์หรือรบกวนการปฏิบัติงานของพนักงานโดยรวม

จรรยาบรรณว่าด้วยการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพและเชื่อถือได้เป็นสิ่งจำเป็นในการเป็นบริษัทมหาชนจำกัด บริษัทฯ กำหนดนโยบายกำกับดูแลโดยมีระบบควบคุมภายในที่ดี มีการบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและมีการติดตามประเมินผลอย่างสม่ำเสมอ

แนวทางปฏิบัติที่ดี

1.9.1 คณะกรรมการตรวจสอบต้องสอบทานให้มีระบบการควบคุมภายในระบบการบริหารความเสี่ยง และระบบตรวจสอบภายในที่เพียงพอ และรายงานผลการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นทราบ

1.9.2 บริษัทฯ ต้องจัดให้มีหน่วยงานอิสระรับผิดชอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่ตรวจสอบภายในอย่างมีประสิทธิภาพ มีบุคลากรที่เพียงพอ มีความรู้ความสามารถ และยึดมั่นในจรรยาบรรณของผู้ตรวจสอบภายใน

1.9.3 บริษัทฯ ต้องวางรากฐานให้บุคลากรของบริษัทฯ ทุกคนมีความรู้ความเข้าใจและให้ความร่วมมือในระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน มีการรายงานการรับการเบิกอย่างแม่นยำถูกต้องสม่ำเสมอ รวดเร็ว มีการสอบทานและปฏิบัติตามระบบที่กำหนดอย่างเคร่งครัด

1.9.4 บุคลากรของบริษัทฯ ทุกคนมีหน้าที่สนับสนุนการทำงานและให้ข้อมูลที่ถูกต้องตามความเป็นจริงต่อหน่วยงานตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีภายนอก บุคลากรของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องมีหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องทางการเงิน และรายงานในทันทีเมื่อพบข้อผิดพลาดหรือความไม่ชอบมาพากล

จรรยาบรรณว่าด้วยการรับของขวัญ ของกำนัล และการเลี้ยงรับรองทางธุรกิจ

เพื่อให้กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเหมาะสม บริษัทฯ ได้กำหนดเป็นแนวทางปฏิบัติดังนี้

แนวทางปฏิบัติที่ดี

1.10.1 หลีกเลี่ยงการรับของขวัญและ/หรือของกำนัลซึ่งมีมูลค่าเกินปกติวิสัยจากผู้ที่เกี่ยวข้องทางธุรกิจกับบริษัทฯ หรือจากผู้อื่นซึ่งอาจได้ประโยชน์จากการปฏิบัติงานของพนักงานของบริษัทฯ

1.10.2 หลีกเลี่ยงการรับเลี้ยงจากผู้ที่เกี่ยวข้องทางธุรกิจกับบริษัทฯ หรือจากผู้อื่นซึ่งอาจได้ประโยชน์จากการปฏิบัติงานของพนักงานของบริษัทฯ

จรรยาบรรณว่าด้วยความปลอดภัย สุขอนามัยและสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ใส่ใจในความปลอดภัยและชุมชนโดยรอบของบริษัทฯ มุ่งส่งเสริมและปลูกฝังจิตสำนึกทางด้านคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมให้เป็นวิถีดำเนินชีวิตประจำวันของบุคลากรของ บริษัทฯ เพื่อประโยชน์ของทุกคน รวมทั้งชุมชนและสังคมโดยรวม บริษัทฯ สนับสนุนให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสม ลดการใช้อย่างสิ้นเปลือง

แนวทางปฏิบัติที่ดี

1.11.1 บริษัทฯ จะดำเนินการทุกวิถีทางเพื่อควบคุมและป้องกันความสูญเสียในรูปแบบต่างๆ อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ อัคคีภัย การบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยจากการทำงาน ทรัพย์สินสูญหายหรือเสียหาย บริษัทฯ มีการซักซ้อมแผนการรักษาความปลอดภัยเป็นประจำ ทั้งนี้ ถือเป็นหน้าที่รับผิดชอบของผู้บริหารและพนักงานในการรายงานอุบัติเหตุอุบัติการณ์โดยปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนดไว้

1.11.2 บริษัทฯ มีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคมในเรื่องสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจังและต่อเนื่อง โดยตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยของผู้มีส่วน ได้เสียที่เกี่ยวข้องตลอดจนส่งเสริมกิจกรรมทางสังคมในการรักษาสิ่งแวดล้อมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน

1.11.3 หากพบว่าการปฏิบัติงานใดไม่ปลอดภัยหรือไม่อาจปฏิบัติตามข้อกำหนดและมาตรฐานทางด้านคุณภาพความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม หรือพบว่าการปฏิบัติงานมีผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมอย่างร้ายแรงให้บุคลากรของบริษัทฯ ให้ยุติการปฏิบัติงานเท่าที่ ทำได้ชั่วคราวเพื่อแจ้งผู้ร่วมงานผู้บังคับบัญชา และหน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อดำเนินการแก้ไขหรือวางแผนแก้ไขต่อไป ห้ามปฏิบัติงานต่อไปโดยเด็ดขาด

จรรยาบรรณว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญาและการใช้ระบบคอมพิวเตอร์

บริษัทฯ สนับสนุนให้บุคลากรของบริษัทฯ ศึกษาสร้างงานวิจัยจัดทำสื่อสร้างสรรค์สื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ทั้งภายในและภายนอก เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างราบรื่น ก่อให้เกิดประโยชน์แก่บริษัทฯ และเพื่อการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของบริษัทฯ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของบริษัทฯ ในการสื่อสารความเข้าใจต่อบุคคลภายนอกเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ โดยต้องมีความรอบคอบระมัดระวังในการใช้งานต้องเคารพลิขสิทธิ์ของเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญา

แนวทางปฏิบัติที่ดี

1.12.1 บุคลากรของบริษัทฯ มีหน้าที่รักษาความลับทางการค้าหรือวิธีการประกอบธุรกิจที่เป็นความลับต้องรักษาความลับให้ปลอดภัยที่สุด ไม่ให้รั่วไหล

1.12.2 บริษัทฯ ส่งเสริมให้บุคลากรของบริษัทฯ ใช้สื่ออินเทอร์เน็ตเพื่อประโยชน์ในการทำงาน บุคลากรของบริษัทฯ ต้องไม่ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัทฯ เผยแพร่ข้อมูลที่ไม่เหมาะสม

1.12.3 บุคลากรของบริษัทฯ ต้องปฏิบัติงานโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง หากปฏิบัติหน้าที่บนเครื่องคอมพิวเตอร์ภายนอกสำนักงานให้ตรวจสอบลิขสิทธิ์และปรึกษาผู้บังคับบัญชาก่อนทุกครั้ง ห้ามติดตั้งและใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ลิขสิทธิ์ไม่ถูกต้องในสำนักงานโดยเด็ดขาด

1.12.4 บุคลากรของบริษัทฯ ต้องเก็บรักษารหัสผ่านของตนให้เป็นความลับไม่บอกบุคคลอื่นเพื่อป้องกันไม่ให้บุคคลอื่นเข้าถึงรหัสผ่านของตน รวมทั้งไม่ใช้อินเทอร์เน็ตเข้าไปยัง Website ที่ไม่คุ้นเคยและอาจเป็นอันตรายต่อระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัทฯ

จรรยาบรรณของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน

บริษัทฯ กำหนดให้มีจรรยาบรรณของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจที่ดี โดยแบ่งออกเป็นหัวข้อดังต่อไปนี้

การไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานต้องไม่แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวที่ขัดต่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ หรือกระทำการใดอันก่อให้เกิดความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ

แนวทางปฏิบัติที่ดี

2.1.1 กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน พึงหลีกเลี่ยงการประพฤติปฏิบัติ อันก่อให้เกิดความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ ทั้งนี้ หากจำเป็นต้องดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานต้องคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ เป็นหลัก

2.1.2 กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่มีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมภายนอกองค์กร หรือดำรงตำแหน่งภายนอกบริษัทฯ เช่น เป็นกรรมการ ผู้บริหาร ที่ปรึกษา ตัวแทน หรือพนักงานในองค์กรอื่น กิจกรรมนั้นๆ จะต้องไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม และจะต้องไม่กระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ของคนในบริษัทฯ

2.1.3 กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องไม่เรียกรับทรัพย์สิน หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ กับคู่ค้า และ/หรือเจ้าหนี้ รวมถึงฝ่ายที่เกี่ยวข้อง หรือใช้อำนาจหน้าที่ของตนแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว

2.1.4 กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องไม่กระทำ หรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับการให้สินบน หรือใช้อำนาจหน้าที่ของตนแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว

2.1.5 กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องหลีกเลี่ยงการรับของขวัญ หรือของกำนัลใดๆ มูลค่าเกินปกติวิสัยจากผู้ที่บริษัทฯ ทำธุรกิจด้วย ซึ่งอาจนำไปสู่การเอื้อผลประโยชน์ หรือทำให้บุคคลอื่นๆ เข้าใจว่ามีการเอื้อผลประโยชน์ต่อกันในทางมิชอบ

การรักษาข้อมูลอันเป็นความลับ

บริษัทฯ ถือว่าเป็นความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ที่จะต้องเก็บรักษาข้อมูลความลับอย่างเคร่งครัด

แนวทางปฏิบัติที่ดี

2.1.1 กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน พึงหลีกเลี่ยงการประพฤติปฏิบัติ อันก่อให้เกิดความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ ทั้งนี้ หากจำเป็นต้องดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานต้องคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ เป็นหลัก

2.1.2 กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่มีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมภายนอกองค์กร หรือดำรงตำแหน่งภายนอกบริษัทฯ เช่น เป็นกรรมการ ผู้บริหาร ที่ปรึกษา ตัวแทน หรือพนักงานในองค์กรอื่น กิจกรรมนั้นๆ จะต้องไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม และจะต้องไม่กระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ของคนในบริษัทฯ

2.1.3 กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องไม่เรียกรับทรัพย์สิน หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ กับคู่ค้า และ/หรือเจ้าหนี้ รวมถึงฝ่ายที่เกี่ยวข้อง หรือใช้อำนาจหน้าที่ของตนแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว

2.1.4 กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องไม่กระทำ หรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับการให้สินบน หรือใช้อำนาจหน้าที่ของตนแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว

2.1.5 กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องหลีกเลี่ยงการรับของขวัญ หรือของกำนัลใดๆ มูลค่าเกินปกติวิสัยจากผู้ที่บริษัทฯ ทำธุรกิจด้วย ซึ่งอาจนำไปสู่การเอื้อผลประโยชน์ หรือทำให้บุคคลอื่นๆ เข้าใจว่ามีการเอื้อผลประโยชน์ต่อกันในทางมิชอบ

2.2.1 กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องรับผิดชอบ และรักษาสารสนเทศที่เป็นความลับของผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ และพนักงาน โดยจะไม่เปิดเผยสารสนเทศดังกล่าว หากไม่มีการยินยอมจากผู้เป็นเจ้าของสารสนเทศ เว้นแต่การเปิดเผยนั้นเป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ข้อกำหนด หรือเงื่อนไขผูกพันที่บริษัทฯ ต้องปฏิบัติตาม รวมถึงการไม่เข้าถึงสารสนเทศที่เป็นความลับของบุคคลดังกล่าว ด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม

2.2.2 กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องไม่แสวงหาประโยชน์เพื่อตนเอง และผู้อื่นที่เกี่ยวข้อง โดยการนำสารสนเทศภายในที่ยังไม่ได้เปิดเผย หรือที่เป็นความลับไปใช้ หรือนำไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอกไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม

2.2.3 กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องไม่ซื้อ-ขาย โอน-หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดยอาศัยสารสนเทศภายในที่ยังไม่ได้เปิดเผยของบริษัทฯ

ความรับผิดชอบต่อทรัพย์สินของบริษัทฯ

บริษัทฯ ส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงาน มีความรับผิดชอบในการใช้ทรัพยากรและทรัพย์สินของบริษัทฯ อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้เกิดความคุ้มค่า และประโยชน์สูงสุด

แนวทางปฏิบัติที่ดี

2.3.1 กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องกำกับ จัดการ ควบคุม ดูแล ให้ทรัพย์สินใดๆ ทั้งหมดของบริษัทฯ อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ โดยต้องบำรุงรักษา และใช้ทรัพยากรและทรัพย์สิน อย่างคุ้มค่า และเต็มความสามารถ

2.3.2 กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องยึดหลักของความประหยัด เพื่อควบคุมต้นทุนการผลิต รวมทั้งความสิ้นเปลือง โดยไม่จำเป็น

การประพฤติตนให้อยู่ในกรอบของคุณธรรมและศีลธรรม

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องประพฤติตนโดยยึดหลักของคุณธรรม และศีลธรรมที่ศาสนา และสังคม ถือเป็นหลักในการปฏิบัติ

การรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องประพฤติตนโดยยึดหลักของคุณธรรม และศีลธรรมที่ศาสนา และสังคม ถือเป็นหลักในการปฏิบัติ

แนวทางปฏิบัติที่ดี

2.5.1 ผู้ถือหุ้น: บริษัทฯ มุ่งมั่นในการสร้างความเติบโตอย่างมีคุณภาพและมั่นคง เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับผลตอบแทนที่ยั่งยืนจากการทำงานที่มีประสิทธิภาพ และผลประกอบการที่ดีของ บริษัทฯ เคารพสิทธิของผู้ถือหุ้นในการได้รับข้อมูลที่จำเป็น โดยเท่าเทียมกัน และเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้องตามความเป็นจริง ดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และเป็นธรรม

2.5.2 ลูกค้า: บริษัทฯ มุ่งมั่นในการจัดให้มีระบบการบริการที่สร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้าเพื่อให้บริการที่ดี โดยปฏิบัติต่อลูกค้าทุกคนอย่างเหมาะสม ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการบริการอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง และนอกจากนี้ จะต้องจัดให้มีการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า เพื่อนำผลที่ได้มาพัฒนาปรับปรุงการให้บริการอย่างต่อเนื่อง

2.5.3 คู่ค้า: บริษัทฯ มุ่งมั่นในการปฏิบัติกับคู่ค้า ซึ่งถือเป็นหุ้นส่วนทางการค้า ด้วยความเสมอภาคและคำนึงถึงผลประโยชน์ร่วมกัน พัฒนาและรักษาสัมพันธภาพที่ยั่งยืนกับคู่ค้า และสร้างความเชื่อถือซึ่งกันและกัน โดยบริษัทฯ ยึดถือปฏิบัติตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งกำหนดขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติไว้อย่างชัดเจน

2.5.4 เจ้าหนี้: บริษัทฯ มุ่งมั่นปฏิบัติตามเงื่อนไขที่มีต่อเจ้าหนี้อย่างเคร่งครัด ควบคุมให้มีการชำระคืนเงินกู้ และดอกเบี้ยให้กับเจ้าหนี้กู้ยืมทุกประเภทอย่างครบถ้วนตามกำหนดเวลา และปฏิบัติตามเงื่อนไขการกู้ยืมเงินตามข้อตกลงอย่างครบถ้วน

2.5.5 พนักงาน: บริษัทฯ มุ่งมั่นดูแลและปฏิบัติอย่างเป็นธรรมและเหมาะสมแก่พนักงานทั้งในด้านโอกาส ผลตอบแทนการแต่งตั้งโยกย้าย การพัฒนาศักยภาพ ตลอดจนการควบคุมดูแลสภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยเปิดรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากพนักงาน และปฏิบัติต่อพนักงานทุกระดับด้วยความเป็นธรรม (1) ด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ดำเนินการทุกวิถีทางเพื่อควบคุมและจัดทำแผนป้องกันความสูญเสียในรูปแบบต่างๆอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุอัคคีภัยการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยจากการทำงาน และมีอุปกรณ์ป้องกันที่เหมาะสมในการทำงาน (PPE : preventive protective equipment) รวมถึงสวัสดิการคุ้มครองประกันสุขภาพ และอุบัติเหตุให้กับพนักงาน (2) ด้านสิ่งแวดล้อม สนับสนุนการประหยัดพลังงานไฟฟ้า และน้ำประปา โดยจัดทำระบบอัตโนมัติ เพื่อประหยัดในการใช้ไฟฟ้า-น้ำ ที่ห้องสุขา และกระจกติดอาคารอย่างหนาเพื่อไม่ให้ได้รับแสงแดดจากภายนอก ทำให้ระบบแอร์คอนดิชั่นภายในตัวอาคารไม่ทำงานมากจนเกินไป ในส่วนโครงการโซลาร์ฟาร์มมีการจัดทำโครงการคัดแยกขยะ เพื่ออนุรักษ์ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม

2.5.6 คู่แข่งทางการค้า: บริษัทฯ มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่เป็นธรรม ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต หรือไม่เหมาะสม และไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น หรือคู่แข่งทางการค้า

2.5.7 ชุมชนและสังคม: บริษัทฯ มุ่งมั่นรักษาไว้ซึ่งสังคมส่วนรวมที่ดี โดยปฏิบัติตามกฎหมาย และ/หรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และให้ความร่วมมือกับภาครัฐอย่างสม่ำเสมอ ดูแลป้องกันมิให้การดำเนินงานของบริษัทฯ ก่อให้เกิดความเสียหายต่อคุณภาพชีวิตของชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ส่งเสริม และสร้างสรรค์สังคม ทั้งในส่วนของการพัฒนาคุณภาพชีวิต การส่งเสริมการศึกษา การประหยัดพลังงาน และการรักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อความเจริญก้าวหน้าต่อสังคมโดยธรรม

________________________________________________________________________________________________________

คู่มือการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณทางธุรกิจ

________________________________________________________________________________________________________

กฎบัตรคณะกรรมการบริษัทฯ

________________________________________________________________________________________________________

กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ

________________________________________________________________________________________________________

กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาฯ
Call 02.011.8111
Copyright © 2019 SPCG Public Company Limited. All rights reserved. Designed by DEGITO