ข้อมูลหลักทรัพย์ SPCG
ชื่อบริษัท

บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน)

ประเภทธุรกิจ

ประกอบธุรกิจด้านการลงทุน โดยการถือหุ้นบริษัทในเครือ เพื่อดำเนินธุรกิจ 4 ด้าน ดังนี้

1.ธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Farm) ธุรกิจบริการรับเหมาก่อสร้างโซลาร์ฟาร์มแบบครบวงจร (“Engineering, Procurement and Construction: EPC”) และธุรกิจบริการด้านการปฏิบัติการ การบำรุงรักษา และการประมวลผลโซลาร์ฟาร์ม (“Operation, Maintenance and Monitoring: OM&M”)

2.ธุรกิจหลังคาเหล็กและโครงสร้างพร้อมบริการครบวงจร (Steel Roof)

3.ธุรกิจจำหน่ายและติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Roof)

4.ผู้แทนจำหน่ายเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า (Inverter) อย่างเป็นทางการ (Authorized Sales Agent) ของ SMA Solar Technology AG (SMA) ประเทศเยอรมนี

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่

เลขที่ 1 อาคารแคปปิตอล เวิร์ค เพลส ชั้น 10 ซอยแจ่มจันทร์ แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

ที่ตั้งโรงงาน

1. ธุรกิจ Solar Farm ของกลุ่มบริษัทฯ ตั้งอยู่ในพื้นที่ 10 จังหวัด รวมทั้งสิ้น 36 แห่ง

2. ธุรกิจ Steel Roof ตั้งอยู่เลขที่ 8 หมู่ 15 ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

3. ธุรกิจ Solar Roof ตั้งอยู่เลขที่ 1 อาคารแคปปิตอล เวิร์ค เพลส ชั้น 9 ซอยแจ่มจันทร์ แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

4. ผู้แทนจำหน่ายเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า (Inverter) อย่างเป็นทางการ ตั้งอยู่เลขที่ 1 อาคารแคปปิตอล เวิร์ค เพลส ชั้น 9 ซอยแจ่มจันทร์ แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

เว็บไซต์

www.spcg.co.th

โทรศัพท์

+662 011 8111

โทรสาร

+662 011 8112

ทุนจดทะเบียน

1,153,189,000 บาท

ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว

1,055,790,000 บาท

มูลค่าหุ้นที่ตราไว้

หุ้นละ 1 บาท

ตลาด

SET

กลุ่มอุตสาหกรรม

ทรัพยากร

หมวดธุรกิจ

พลังงานและสาธารณูปโภค

CG REPORT


วันที่เริ่มต้นซื้อขาย

20 ธ.ค. 2548

นายทะเบียนหลักทรัพย์

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (“TSD”)

93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ 0-2009-9000 โทรสาร 0-2009-9991

ผู้สอบบัญชีของบริษัท

นายณัฐพงศ์ ตันติจัตตานนท์            ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8829

หรือ นางสาวโศภิษฐ์ พรหมพล        ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 10042

หรือ นางสาวดุษณีย์ ยิ้มสุวรรณ         ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 10235

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ชั้น 50-51 เอ็มไพร์ทาวเวอร์ 1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 โทรศัพท์ 0-2677-2000 โทรสาร 0-2677-2222

ติดต่อบริษัท

1.สำนักงานเลขานุการบริษัทและบรรษัทภิบาล (Company Secretary & Governance) โทรศัพท์ 02-011-8111 ต่อ 1031 โทรสาร 02-011-8112 E-mail: info@spcg.co.th

2.นักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relation Division) โทรศัพท์ 02-011-8111 ต่อ 1051 โทรสาร 02-011-8112 E-mail: ir@spcg.co.th

Call 02.011.8111
Copyright © 2019 SPCG Public Company Limited. All rights reserved. Designed by DEGITO