รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน)

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก ตามบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นล่าสุด ณ Record Date ในวันอังคารที่ 12 มีนาคม 2567 โดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (“TSD”) แบ่งออกเป็นกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร้อยละ 69.29 และกลุ่มผู้ถือหุ้นรายย่อยร้อยละ 30.71 ดังนี้ :


ลำดับ ชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น ร้อยละ
1. นางสาววันดี กุญชรยาคง
298,950,000
28.32
2. UBS AG SINGAPORE BRANCH
95,200,050
9.02
3. GULF INTERNATIONAL INVESTMENT (HONG KONG) LIMITED
94,801,626
8.98
4. น.ส. รัชณีวัลย์ อัครวิกรัย
65,659,600
6.22
5. KYOCERA CORPORATION
63,500,000
6.01
6. น.ส. วรชา กุญชรยาคง  35,513,200
3.36
7. น.ส. สมปอง กุญชรยาคง
22,865,137
2.17
8. บริษัท เอ็นวีดีอาร์ จำกัด
21,610,798
2.05
9.นายวิทูร มโนมัยกุล
19,290,000
1.83
10.
SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED
14,145,333
1.34
รวมผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 731,535,74469.29
รวมผู้ถือหุ้นรายย่อย
324,254,256
30.71
รวมทั้งสิ้น
1,055,790,000
100.00
Call 02.011.8111
Copyright © 2019 SPCG Public Company Limited. All rights reserved. Designed by DEGITO