คณะผู้บริหาร
ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ
กรรมการผู้จัดการใหญ่ และรักษาการกรรมการผู้จัดการ บริษัท โซลาร์ เพาเวอร์ รูฟ จำกัด
อ่านเพิ่มเติม
นายสมศักดิ์ กุญชรยาคง
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายปฏิบัติการและกรรมการผู้จัดการ บริษัท โซล่า เพาเวอร์ จำกัด
อ่านเพิ่มเติม
นางนรินพร มาลาศรี
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายบริหารและสายพัฒนาธุรกิจ
อ่านเพิ่มเติม
นางสาวรุ่งฟ้า ลาภยืนยง
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบัญชีและงบประมาณ
อ่านเพิ่มเติม
นายสานิตย์ อรุณทวีทรัพย์
รักษาการ กรรมการผู้จัดการ บริษัท สตีล รูฟ จำกัด
อ่านเพิ่มเติม
นางสาวปาริฉัตร ไส้เพี้ย
เลขานุการบริษัท
อ่านเพิ่มเติม
ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ
กรรมการผู้จัดการใหญ่ และรักษาการกรรมการผู้จัดการ บริษัท โซลาร์ เพาเวอร์ รูฟ จำกัด
อ่านเพิ่มเติม
นายสมศักดิ์ กุญชรยาคง
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายปฏิบัติการและกรรมการผู้จัดการ บริษัท โซล่า เพาเวอร์ จำกัด
อ่านเพิ่มเติม
นางนรินพร มาลาศรี
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายบริหารและสายพัฒนาธุรกิจ
อ่านเพิ่มเติม
นางสาวรุ่งฟ้า ลาภยืนยง
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบัญชีและงบประมาณ
อ่านเพิ่มเติม
นายสานิตย์ อรุณทวีทรัพย์
รักษาการ กรรมการผู้จัดการ บริษัท สตีล รูฟ จำกัด
อ่านเพิ่มเติม
นางสาวปาริฉัตร ไส้เพี้ย
เลขานุการบริษัท
อ่านเพิ่มเติม
Call 02.011.8111
Copyright © 2019 SPCG Public Company Limited. All rights reserved. Designed by DEGITO