ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน

เมื่อพบเห็นการกระทำที่สงสัยว่ามีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง มีหน้าที่แจ้งเบาะแสมายังช่องทางการสื่อสารดังต่อไปนี้

เรียน คณะกรรมการตรวจสอบ
บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1 อาคารแคปปิตอล เวิร์คเพลส ชั้น 10 ซอยแจ่มจันทร์ แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110

+662-011-8111 ต่อ 1031
whistleblower@spcg.co.th

ในกรณีที่ต้องการรายงานประเด็นที่พบอย่างเร่งด่วน กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้เกี่ยวข้องมีหน้าที่แจ้งให้ผู้บริหารระดับสูงหรือคณะกรรมการบริษัทรับทราบ ตามช่องทางการสื่อสารที่กล่าวไว้ หรือหากมีข้อสงสัยหรือคำแนะนำเกี่ยวกับนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและผู้เกี่ยวข้อง สามารถแจ้งประเด็นตามช่องทางการสื่อสารที่กล่าวไว้ได้เช่นเดียวกัน

1.มาตรการคุ้มครอง
และรักษาความลับ

เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้ข้อมูล ที่กระทำโดยเจตนาสุจริต บริษัทฯ จะปกปิดชื่อ ที่อยู่ หรือข้อมูลใดๆ ที่สามารถระบุตัวผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้ข้อมูล และเก็บรักษาข้อมูลผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ โดยจำกัดเฉพาะผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเท่านั้นที่สามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้

ในกรณีที่มีการร้องเรียนการกระทำที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชั่นของกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ หรือผู้บริหารระดับสูง ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลตัวกลางขึ้น โดยกรรมการที่มีส่วนเกี่ยวข้องจะไม่มีสิทธิได้รับทราบข้อมูล และทำหน้าที่คุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียน พยานและบุคคลที่ให้ข้อมูลในการสืบสวนหาข้อเท็จจริง ไม่ให้ได้รับความเดือดร้อนหรืออันตรายใดๆ อันเกิดจากการแจ้งเบาะแส การร้องเรียน การเป็นพยาน การให้ข้อมูล โดยขอให้ผู้ร้องเรียนส่งเรื่องร้องเรียนมายังกรรมการบริษัทที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องที่ร้องเรียนได้โดยตรง

2.ขั้นตอนการสอบสวน

2.1 เมื่อได้รับการแจ้งเบาะแส คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้กลั่นกรองสืบสวน ข้อเท็จจริง

2.2 ระหว่างการสอบสวนหาข้อเท็จจริง คณะกรรมการตรวจสอบอาจมอบหมายให้ตัวแทนแจ้งผลความคืบหน้าเป็นระยะให้ผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียนทราบ

2.3 หากสอบสวนข้อเท็จจริงแล้วพบว่า ข้อมูลหลักฐานที่มี มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าผู้ที่ถูกกล่าวหาได้กระทำการทุจริตจริง บริษัทฯ จะให้สิทธิผู้ถูกกล่าวหาได้รับทราบข้อกล่าวหา และให้สิทธิผู้ถูกกล่าวหาพิสูจน์ตนเอง โดยหาข้อมูลหรือหลักฐานเพิ่มเติม เพื่อแสดงให้เห็นว่าตนเองไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำอันทุจริต ตามที่ถูกกล่าวหา

2.4 หากผู้ถูกกล่าวหาได้กระทำการทุจริตจริง การทุจริตนั้น ถือว่าเป็นการกระทำผิดนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น จรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทฯ จะต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบบริษัทฯที่กำหนดไว้ และหากการกระทำทุจริตดังกล่าว เป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย ผู้กระทำผิดอาจจะต้องได้รับโทษตามกฎหมายด้วย

นโยบายการรับข้อร้องเรียน
Call 02.011.8111
Copyright © 2019 SPCG Public Company Limited. All rights reserved. Designed by DEGITO