คําประกาศนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท เอสพีซีจี จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ตระหนักถึงความสําคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และมีการกํากับดูแล และการบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคล ให้มีความสอดคล้องกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จึงขอแจ้งข้อมูลดังต่อไปนีให้ท่านทราบเพือเป็นการปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 โดยมี สาระสําคัญดังต่อไปนี้

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล SPCG DOWNLOAD
หนังสือให้ความยินยอมเก็บรวบรวมใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล DOWNLOAD
แบบฟอร์มคําร้องของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล DOWNLOAD
ประกาศความเป็นส่วนตัวด้านความันคงปลอดภัยทางสารสนเทศ DOWNLOAD
ประกาศความเป็นส่วนตัวของผู้รับเหมา คู่ค้า และพันธมิตรทางธุรกิจ DOWNLOAD
ประกาศความเป็นส่วนตัวสําหรับผู้สมัครงาน DOWNLOAD
ประกาศความเป็นส่วนตัวของลูกค้า DOWNLOAD
ประกาศความเป็นส่วนตัวของผู้ที่สนใจร่วมลงทุน DOWNLOAD
ประกาศความเป็นส่วนตัวของผู้ถือหุ้น DOWNLOAD
ประกาศความเป็นส่วนตัว สําหรับผู้มาติดต่อ บุคคลภายนอก DOWNLOAD
นโยบายความเป็นส่วนตัวสําหรับเว็บไซต์ DOWNLOAD
นโยบายการใช้คุกกี้ DOWNLOAD
Call 02.011.8111
Copyright © 2019 SPCG Public Company Limited. All rights reserved. Designed by DEGITO