โครงสร้างการถือหุ้น

โครงสร้างธุรกิจและภาพรวมของการถือหุ้นบริษัทในเครือของ SPCG
ลำดับ

บริษัทและบริษัทในเครือ

ชื่อย่อ

วันที่จดทะเบียน

ทุนจดทะเบียน

จำนวนหุ้น

มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น (บาท)

ผู้ถือหุ้น

คิดเป็น (%)

1

บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน)

SPCG

16 มีนาคม 2548

1,016,389,000

973,990,000

1

1. กลุ่มตระกูลกุญชรยาคง

38.04

 

 

 

 

 

 

 

2. Gulf International Investment (Hong Kong) Limited 

3.UBS AG SINGAPORE BRANCH

10.19


9.77

 

 

 

 

 

 

 

4. Kyocera Corporation

6.52

 

 

 

 

 

 

 

5. Others

35.48

2

บริษัท โซล่า เพาเวอร์ จำกัด

SPC

20 สิงหาคม 2539

1,500,000,000

150,000,000

10

บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน)

100

3

บริษัท โซล่า เพาเวอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

SPE

3 สิงหาคม 2554

10,000,000

1,000,000

10

บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน)

100

4

บริษัท โซลาร์ เพาเวอร์ แอสเซ็ท จำกัด

SPA

4 พฤษภาคม 2555

240,000,000

24,000,000

10

บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน)

100

5

บริษัท โซลาร์ เพาเวอร์ รูฟ จำกัด

SPR

1 พฤษภาคม 2556

400,000,000

4,000,000

100

บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน)

100

6

บริษัท สตีลรูฟ จำกัด

SRC

5 กันยายน 2554

57,373,340

5,737,334

10

บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน)

100

7

บริษัท เซท เอนเนอยี จำกัด

SET

19 กันยายน 2562

100,000,000

1,000,000

100

1. บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน)

2. บริษัท มิตซู เพาเวอร์ กรุ๊ป จำกัด

3. บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

40

 

40

 

20

8

บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 1) จำกัด

KR1

19 สิงหาคม 2552

320,000,000

32,000,000

10

1. บริษัท โซล่า เพาเวอร์ จำกัด

85

 

 

 

 

 

 

 

2. บริษัท ไทยฟ้า เพาเวอร์ จำกัด

15

9

บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (สกลนคร 1) จำกัด

SN1

25 ธันวาคม 2552

217,800,000

21,780,000

10

1. บริษัท โซล่า เพาเวอร์ จำกัด

70

 

 

 

 

 

 

 

2. บริษัท ไทยฟ้า เพาเวอร์ จำกัด

30

10

บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (นครพนม 1) จำกัด

NP1

5 มกราคม 2553

218,100,000

21,810,000

10

1. บริษัท โซล่า เพาเวอร์ จำกัด

70

 

 

 

 

 

 

 

2. บริษัท ไทยฟ้า เพาเวอร์ จำกัด

30

11

บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 2) จำกัด

KR2

25 กุมภาพันธ์ 2553

219,900,000

21,990,000

10

1. บริษัท โซล่า เพาเวอร์ จำกัด

56

 

 

 

 

 

 

 

2. บริษัท ไทยฟ้า เพาเวอร์ จำกัด

44

12

บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (เลย 1) จำกัด

LO1

25 ธันวาคม 2552

220,500,000

22,050,000

10

1. บริษัท โซล่า เพาเวอร์ จำกัด

56

 

 

 

 

 

 

10

2. บริษัท ไทยฟ้า เพาเวอร์ จำกัด

44

13

บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (ขอนแก่น 1) จำกัด

KK1

29 ธันวาคม 2552

226,500,000

22,650,000

10

1. บริษัท โซล่า เพาเวอร์ จำกัด

70

 

 

 

 

 

 

10

2. บริษัท ไทยฟ้า เพาเวอร์ จำกัด

30

14

บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 3) จำกัด

KR3

26 มีนาคม 2553

188,750,000

18,875,000

10

1. บริษัท โซล่า เพาเวอร์ จำกัด

60

 

 

 

 

 

 

 

2. บริษัท ราชบุรีพลังงาน จำกัด (บริษัทในเครือของบริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

40

15

บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 4) จำกัด

KR4

26 มีนาคม 2553

199,250,000

19,925,000

10

1. บริษัท โซล่า เพาเวอร์ จำกัด

60

 

 

 

 

 

 

 

2. บริษัท ราชบุรีพลังงาน จำกัด (บริษัทในเครือของบริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

40

16

บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 7) จำกัด

KR7

26 มีนาคม 2553

188,750,000

18,875,000

10

1. บริษัท โซล่า เพาเวอร์ จำกัด

60

 

 

 

 

 

 

10

2. บริษัท ราชบุรีพลังงาน จำกัด (บริษัทในเครือของบริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

40

17

บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 5) จำกัด

KR5

26 มีนาคม 2553

157,500,000

15,750,000

10

บริษัท โซล่า เพาเวอร์ จำกัด

100

18

บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 8) จำกัด

KR8

26 มีนาคม 2553

157,500,000

15,750,000

10

บริษัท โซล่า เพาเวอร์ จำกัด

100

19

บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 9) จำกัด

KR9

26 มีนาคม 2553

160,000,000

16,000,000

10

บริษัท โซล่า เพาเวอร์ จำกัด

100

20

บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (ขอนแก่น 3) จำกัด

KK3

26 มีนาคม 2553

157,500,000

15,750,000

10

บริษัท โซล่า เพาเวอร์ จำกัด

100

21

บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (ขอนแก่น 4) จำกัด

KK4

26 มีนาคม 2553

157,500,000

15,750,000

10

บริษัท โซล่า เพาเวอร์ จำกัด

100

22

บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (ขอนแก่น 5) จำกัด

KK5

26 มีนาคม 2553

157,500,000

15,750,000

10

บริษัท โซล่า เพาเวอร์ จำกัด

100

23

บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (ขอนแก่น 8) จำกัด

KK8

26 มีนาคม 2553

157,500,000

15,750,000

10

บริษัท โซล่า เพาเวอร์ จำกัด

100

24

บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 6) จำกัด

KR6

26 มีนาคม 2553

160,000,000

16,000,000

10

บริษัท โซล่า เพาเวอร์ จำกัด

100

25

บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (บุรีรัมย์ 1) จำกัด

BR1

29 ธันวาคม 2552

160,000,000

16,000,000

10

บริษัท โซล่า เพาเวอร์ จำกัด

100

26

บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (บุรีรัมย์ 2) จำกัด

BR2

25 มีนาคม 2553

160,000,000

16,000,000

10

บริษัท โซล่า เพาเวอร์ จำกัด

100

27

บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (ขอนแก่น 2) จำกัด

KK2

26 มีนาคม 2553

165,000,000

16,500,000

10

บริษัท โซล่า เพาเวอร์ จำกัด

100

28

บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (ขอนแก่น 7) จำกัด

KK7

26 มีนาคม 2553

162,500,000

16,250,000

10

บริษัท โซล่า เพาเวอร์ จำกัด

100

29

บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (นครพนม 2) จำกัด

NP2

25 มีนาคม 2553

157,500,000

15,750,000

10

บริษัท โซล่า เพาเวอร์ จำกัด

100

30

บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (หนองคาย 1) จำกัด

NK1

5 มกราคม 2553

157,500,000

15,750,000

10

บริษัท โซล่า เพาเวอร์ จำกัด

100

31

บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (บุรีรัมย์ 3) จำกัด

BR3

26 มีนาคม 2553

157,500,000

15,750,000

10

บริษัท โซล่า เพาเวอร์ จำกัด

100

32

บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (นครพนม 3) จำกัด

NP3

25 มีนาคม 2553

157,500,000

15,750,000

10

บริษัท โซล่า เพาเวอร์ จำกัด

100

33

บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (อุดรธานี 1) จำกัด

UD1

6 มกราคม 2553

162,500,000

16,250,000

10

บริษัท โซล่า เพาเวอร์ จำกัด

100

34

บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (เลย 2) จำกัด

LO2

25 มีนาคม 2553

165,000,000

16,500,000

10

1. บริษัท โซล่า เพาเวอร์ จำกัด

75

 

 

 

 

 

 

 

2. บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

25

35

บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (สกลนคร 2) จำกัด

SN2

25 มีนาคม 2553

157,500,000

15,750,000

10

บริษัท โซล่า เพาเวอร์ จำกัด

100

36

บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (สุรินทร์ 3) จำกัด

SR3

25 มีนาคม 2553

157,500,000

15,750,000

10

บริษัท โซล่า เพาเวอร์ จำกัด

100

37

บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (ขอนแก่น 9) จำกัด

KK9

26 มีนาคม 2553

157,500,000

15,750,000

10

บริษัท โซล่า เพาเวอร์ จำกัด

100

38

บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (ขอนแก่น 10) จำกัด

KK10

26 มีนาคม 2553

165,000,000

16,500,000

10

1. บริษัท โซล่า เพาเวอร์ จำกัด

75

 

 

 

 

 

 

10

2. บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

25

39

บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (ขอนแก่น 6) จำกัด

KK6

26 มีนาคม 2553

157,500,000

15,750,000

10

บริษัท โซล่า เพาเวอร์ จำกัด

100

40

บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (สุรินทร์ 1) จำกัด

SR1

24 ธันวาคม 2552

165,000,000

16,500,000

10

1. บริษัท โซล่า เพาเวอร์ จำกัด

75

 

 

 

 

 

 

10

2. บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

25

41

บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (สุรินทร์ 2) จำกัด

SR2

25 มีนาคม 2553

165,000,000

16,500,000

10

1. บริษัท โซล่า เพาเวอร์ จำกัด

75

 

 

 

 

 

 

 

2.  บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

25

42

บริษัท เอเจ เทคโนโลยี จำกัด

AJ

18 กุมภาพันธ์ 2530

75,000,000

750,000

100

1. บริษัท โซลาร์ เพาเวอร์ แอสเซ็ท จำกัด

75

 

 

 

 

 

 

 

2. ดร. อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา

25

43

บริษัท ทิพยนารายณ์ จำกัด

TP

18 มีนาคม 2548

80,000,000

800,000

100

บริษัท โซลาร์ เพาเวอร์ แอสเซ็ท จำกัด

100

44
บริษัท โซลาร์ รูฟ ไทย จำกัด(2)
SRT
4 มกราคม 2566
5,000,00050,000
100
บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน)
100

หมายเหตุ: (1) ข้อมูล ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นล่าสุด (Record Date) ในวันที่ 3 สิงหาคม 2566

                (2) บริษัท โซลาร์ รูฟ ไทย จำกัด จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทฯ เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2566

Call 02.011.8111
Copyright © 2019 SPCG Public Company Limited. All rights reserved. Designed by DEGITO