นโยบายการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

บริษัทฯ จัดให้มีการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ และเหมาะสมกับลักษณะของงาน หรือสภาพแวดล้อมของกิจกรรม โดยได้ดำเนินการควบคู่กับการตรวจสอบภายใน และการจัดระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามหลักของ COSO ซึ่งมี 5 องค์ประกอบ ดังนี้

Call 02.011.8111
Copyright © 2019 SPCG Public Company Limited. All rights reserved. Designed by DEGITO