วิสัยทัศน์ พันธกิจและกลยุทธ์

SPCG มุ่งมั่นสู่การเป็นผู้นำด้านพลังงานหมุนเวียน สร้างรากฐานที่มั่นคงเพื่อธุรกิจที่ยั่งยืนด้วยเทคโนโลยีที่สะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

พันธกิจ
01

ขยายโอกาสทางธุรกิจด้านพลังงานหมุนเวียนทั้งในประเทศและต่างประเทศ

01

ขยายโอกาสทางธุรกิจด้านพลังงานหมุนเวียนทั้งในประเทศและต่างประเทศ

02

แสวงหาพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อเพิ่มศักยภาพและความสามารถในการแข่งขัน

02

แสวงหาพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อเพิ่มศักยภาพและความสามารถในการแข่งขัน

03

ดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

03

ดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

04

สร้างมูลค่าเพิ่มให้ผู้ถือหุ้นในระยะยาวด้วยการเติบโตของผลกำไรอย่างมั่นคง

04

สร้างมูลค่าเพิ่มให้ผู้ถือหุ้นในระยะยาวด้วยการเติบโตของผลกำไรอย่างมั่นคง

05

มุ่งมั่นสร้างสรรค์ความเชื่อมั่นในคุณค่าของผลิตภัณฑ์ พัฒนาการออกแบบที่มีประสิทธิภาพสูงสุด และให้บริการที่ดีเลิศแก่ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ภายใต้นโยบายคุณภาพ “Continuing To Give Best Value, Best Design, Best Output and Best Service To All of Customers”

05

มุ่งมั่นสร้างสรรค์ความเชื่อมั่นในคุณค่าของผลิตภัณฑ์ พัฒนาการออกแบบที่มีประสิทธิภาพสูงสุด และให้บริการที่ดีเลิศแก่ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ภายใต้นโยบายคุณภาพ “Continuing To Give Best Value, Best Design, Best Output and Best Service To All of Customers”

เป้าหมายและกลยุทธ์ในการดำเนินงาน ของบริษัทฯ
  • บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะเพิ่มกำลังการผลิตโดยการขยายการลงทุนในการพัฒนาโครงการโซลาร์ฟาร์มใหม่ๆ ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ โดยมีแผนขยายการลงทุนในประเทศญี่ปุ่นและศึกษาโอกาสการลงทุนในภูมิภาคอาเซียน
  • บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดในการเป็นผู้นำด้านธุรกิจจำหน่ายและติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้า พลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Roof) โดยเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดสำหรับลูกค้าทุกกลุ่ม ด้วยการออกแบบ ที่มีประสิทธิภาพสูง และให้บริการที่ดีเลิศแก่ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งสร้างผลตอบแทนอย่างคุ้มค่า
  • บริษัทฯ มุ่งมั่นในการสร้างความเชื่อมั่นในฐานะเป็นผู้แทนจำหน่ายและให้บริการเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้าอย่าง เป็นทางการของ SMA Solar Technology AG (SMA) ประเทศเยอรมนี โดยมีแผนสร้างความสัมพันธ์กับกลุ่มลูกค้าเดิม และขยายฐานลูกค้าใหม่ ด้วยบุคลากร ที่มีความเชี่ยวชาญในภูมิภาคอินโดจีน
Call 02.011.8111
Copyright © 2019 SPCG Public Company Limited. All rights reserved. Designed by DEGITO